вкс

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във ВКС до края на септември

Наказателно дело срещу Цвета Т., предизвикала катастрофа с автобус през 2018 г. на магистрала „Тракия“, при която загиват 6 души, а 17 са ранени, І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева.

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимата срещу въззивното решение на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда на Софийския окръжен съд Цвета Т. е призната за виновна в това, че на 13.04.2018 г., на автомагистрала „Тракия“, при управление на моторно превозно средство, е нарушила правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движението по пътищата (ЗДвП), като по време на изпреварване не е осигурила достатъчно странично разстояние между управлявания от нея автомобил и изпреварвания автобус, вследствие на което е настъпил страничен удар и по непредпазливост е причинила смъртта на 6 лица и телесни повреди на 17 лица, като случаят е особено тежък.

На подсъдимата е опредено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, което заради проведеното съкратено съдебно следствие и признаването от страна на Цвета Т. на всички факти в обвинителния акт е намалено с една трета и е наложено за изтърпяване наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години.

С решението на САС присъдата е изменена, като е преквалифицирано извършеното от подсъдимата престъпление и тя е оправдана по обвинението за „особено тежък случай“ на транспортно престъпление. В останалата част присъдата е потвърдена.

С касационната жалба се иска изменение на решението на САС, като се намали наложеното наказание „лишаване от свобода“, за да може да бъде приложен институтът на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК.

Наказателно дело срещу Любен У., ударил през 2018 г. с микробуса си на тротоар в Златоград 13-годишно момче и причинил по непредпазливост смъртта му, ІІ наказателно отделение, докладчик: Надежда Трифонова.

Делото е образувано по касационни жалби на защитника на подсъдимия и на повереника на частните обвинители срещу въззивно решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Смолян. С нея Любен У. е признат за виновен в това, че на 31.07.2018 г., в Златоград, при управление на моторно превозно средство, е нарушил правилата за движение по пътищата (чл. 21, ал. 2 вр. ал. 1, пр. 2, чл. 116 и чл. 20, ал. 1 от ЗДвП) и по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, лишен е и от право да управлява МПС за срок от 5 години.

С касационната жалба на Любен У. се иска отмяна на атакуваното решение поради допуснати съществени процесуални нарушения и връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция за отстраняването им. Алтернативно се иска изменение на решението, така че да бъде приложен институтът на условното осъждане по чл. 66 от НК.

С касационната жалба на частните обвинители се иска отмяна на решението и връщането му на въззивната инстанция за ново разглеждане, при което да бъдат отстранени нарушения на материалния и процесуалния закон, както и увеличаване на размера на наложеното наказание.

Наказателно дело срещу Румяна Ж. за това, че в качеството си на прокурор и при условията на продължавано престъпление, като свидетел пред съд и друг надлежен орган на властта устно и съзнателно е потвърдила неистина, ІІІ наказателно отделение, докладчик: Лада Паунова.

Делото е образувано по протест и касационни жалби от Румяна Ж. и нейния защитник срещу въззивното решение на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). С присъда на Специализирания наказателен съд Румяна Ж. е призната за невиновна по обвинението, че в качеството си на длъжностно лице – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, използвала служебното си положение, за да набави за другиго противозаконна облага. Призната е за виновна в това, че при условията на продължавано престъпление с три деяния, пред съд и друг надлежен орган на властта, като свидетел устно и съзнателно е потвърдила неистина. На подсъдимата са наложени пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 месеца и „задължителни срещи с пробационен служител“ за срок от 6 месеца.

С решение на АСНС е увеличен срокът на наложените мерки – на 1 година и 6 месеца, като присъдата е потвърдена в останалата ú част. С решение на ВКС съдебният акт на АСНС е отменен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

При повторното разглеждане е постановено сега обжалваното решение на АСНС, с което присъдата на Специализирания наказателен съд е изменена, като подсъдимата е частично оправдана за това устно и съзнателно да е потвърдила неистина чрез конкретни заявления. Присъдата е потвърдена в останалата ú част.

С касационния протест е заявено основанието за проверка по НПК и е отправено искане за отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане. С касационната жалба от защитника на подсъдимата са заявени основанията по НПК, като алтернативно се иска отмяна на оспорения съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане или отмяна на решението и оправдаване.

В касационната жалба на Румяна Ж. са заявени основанията по НПК, като се иска отмяна на решението и оправдаване.

Наказателно дело срещу Огнян Д. и Борис Б. за избягване на установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева.

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба от гражданския ищец – министъра на финансите като представляващ Държавата, срещу решениена Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъда на СГС.

С присъдата Огнян Д. и Борис Б. са признати за невиновни и оправдани по повдигнатото им обвинение в извършването на престъпления по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2 от НК (избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, като затаили истина в подадени декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане). Отхвърлени са предявените граждански искове от министъра на финансите срещу Огнян Д. за причинени имуществени вреди в размер на 62 779 725 лв. и срещу Борис Б. – за 7 483 105,19 лв.

В касационния протест се заявява наличието на касационните основания по НПК и се иска отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон.

В касационната жалба на гражданския ищец се заявяват касационните основания по НПК и се иска отмяна на решението в частта, с която е потвърдено отхвърлянето на предявените граждански искове.

Наказателно дело срещу Божидар А. и Иван К. за предумишленото убийство с користна цел на митническия инспектор от гр. Пловдив Георги Д., застрелян през жилището му през 1999 г., І наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова.

Делото е образувано по касационни жалби от Божидар А. и Иван К. срещу решението от 16.04.2021 г. по в.н.о.х.д. № 57/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив. С присъда на Окръжен съд – Пловдив са признати за виновни:

– Божидар А. за това, че в съучастие като извършител с Евгений М. (починал) и с Иван К. – подбудители, предумишлено и с користна цел умъртвил Георги Д., поради което му е наложено наказание „доживотен затвор“;

– Иван К. за това, че като подбудител и помагач в съучастие с Божидар А. и с Евгений М. умишлено е склонил Божидар А. да извърши престъпление с користна цел – предумишлено да умъртви Георги Д., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години и 6 месеца.

С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена в частта, с която двамата подсъдими са признати за виновни в многостепенно поръчителство и с починалия Евгений М., като съдът ги признава за невинни за това да са действали и в съучастие с Евгений М. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационните жалби се сочат всички касационни основания по НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимите, алтернативно – отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на размера на наложените наказания.

Наказателно дело срещу Валентин М. за причиняване, след сбиване през 2017 г., на смъртта на 18-годишния Алекс А. от Бяла, ІІІ наказателно отделение, докладчик: Красимира Медарова.

Делото е образувано по протест и по жалба на частните обвинители и граждански ищци срещу решение на Апелативен съд – Велико Търново, с което е изменена присъдана Окръжен съд – Русе.

Делото ще се гледа за трети път от ВКС.

С присъдата на Окръжен съд – Русе Валентин М. е признат за виновен в това, че в град Бяла умишлено умъртвил Алекс А., като деянието е извършено по хулигански подбуди и смъртта е настъпила на 15.07.2017 г. Подсъдимият е осъден на „лишаване от свобода“ за период от 20 години, както и да заплати на гражданските ищци и частни обвинители (родителите на пострадалия) по 100 000 лв. на всеки от тях – обезщетение за неимуществени вреди.

С решение наАпелативен съд – Велико Търново изменя присъдата, като преквалифицира деянието на подсъдимия на причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда. Съдът намалява наложеното наказание от 20 години на 3 години „лишаване от свобода“. В останалата част присъдата е потвърдена.

Със свое решение ВКС отменя въззивното решение поради необходимостта от изслушване на комплексна съдебно-медицинска експертиза с участие на физик и връща делото за ново разглеждане от друг състав от стадия на разпоредително заседание.

С решение на апелативният съд е намалено наказанието от 20 години на 4 години „лишаване от свобода“. В останалата част присъдата е потвърдена.

Със свое решение ВКС отменя и второто въззивно решение поради липса на проявена активност от съда да събере доказателства за поведението на пострадалия непосредствено преди инцидента.

В изпълнение на указанията на ВКС Апелативен съд – Велико Търново постановява ново решение. С него налага на подсъдимия наказание от 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“.

В касационния протест са посочени основанията по НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В касационната жалба са посочени основанията по НПК – нарушение на закона, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Наказателно дело срещу Пламен Д. – Кела и Тодор Н. – Недю за убийството на собственика на фирма за колбаси Димитър С. – Мастара, застрелян в Бургас през 2002 г., ІІІ наказателно отделение, докладчик: Красимира Медарова.

Делото е образувано по касационен протест и по жалби на частните обвинители и граждански ищци чрез поверениците им срещу решение на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Бургас. С нея са признати за невиновни:

– Пламен Д. за това, че действайки като подбудител и помагач, в съучастие с Бойко С. – извършител, и Тодор Н. – помагач, умишлено умъртвили Димитър С., като убийството е извършено предумишлено, поради което е изцяло оправдан;

– Тодор Н. за това, че действайки като помагач, в съучастие с Бойко С. – извършител, и Пламен Д. – подбудител и помагач, умишлено умъртвили Димитър С., като убийството е извършено предумишлено, поради което е изцяло оправдан.

В касационния протест се сочат касационните основания по НПК – нарушения на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане. С касационната жалба на частните обвинители и граждански ищци се релевират касационните основания по НПК. Прави се искане за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Бисер М. за закана с убийство и хулиганство при опасен рецидив, І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров. Делото е образувано по касационна жалба на Бисер М. срещу въззивната присъда на Окръжен съд – Разград, с която частично е отменена присъдата на Районен съд – Русе.

С първоинстанционната присъда Бисер М. е признат за невиновен в извършване на престъпления по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК (закана с убийство на Е. К. и на Е. С.) и е изцяло оправдан по повдигнатите му обвинения. Подсъдимият е признат за невинен и за престъпление по чл. 325, ал. 5 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК (хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, като е извършено при условията на опасен рецидив). На основание чл. 1, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство му е наложено административно наказание – задържане за срок от 15 денонощия в структурно звено на ОДМВР.

С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която подсъдимият е признат за виновен по повдигнатите му обвинения за закана с убийство, като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С касационната жалба са заявени всички касационни основания по НПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за отмяна или изменение на съдебния акт в полза на подсъдимия.

Наказателно дело срещу Десислава И., Биляна П. и Петко Д. за подкуп в големи размери, І наказателно отделение, докладчик: Ружена Керанова. Делото е образувано по протест и жалби на Десислава И., Биляна П. и Петко Д. срещу въззивната присъда на АСНС, с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд.

С първоинстанционната присъда:

– Десислава И. е призната за виновна за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Район „Младост“, Столична община, като извършител, в съучастие с Биляна П. и Петко Д. – помагачи, е поискала от управителя на „Ваклин груп“ Александър В. дар (187 500 евро), който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение (престъпление по чл. 302а вр. чл. 302, т. 1 и т. 2 вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 20 г., „глоба“ от 10 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 20 г., „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 20 г. и конфискация, като е оправдана по част от обвиненията;

– Биляна П. е призната за виновна за това, че в съучастие с Петко Д. – помагач, чрез фактически действия умишлено улеснила извършителя Десислава И. да поиска дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 12 г., „глоба“ от 12 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 12 г., „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 12 г. и конфискация, като е оправдана по част от обвиненията;

– Петко Д. е признат за виновен за това, че в съучастие с Биляна П. – помагач, чрез отстраняване на спънки и чрез фактически действия умишлено улеснил извършителя Десислава И. да поиска дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 15 г., „глоба“ от 15 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 15 г., „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 15 г. и конфискация, като е оправдан по част от обвиненията.

С въззивната присъда е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която:

– Десислава И. е призната за виновна за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Район „Младост“, Столична община, като извършител, в съучастие с Биляна П. и Петко Д. – помагачи, е поискала и приела от Александър В. дар, който не ú се следва, а именно за времето от 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. е поискала 250 000 евро, за да извърши действия по служба, като за времето от 11.04.2018 г. до 13.04.2018 г. намалила размера на поискания дар на 187 500 евро, а на 17.04.2018 г. е приела сумата от 70 000 евро (съставляваща първата част от поискания дар, получена от помагача Петко Д.), като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение (престъпление по чл. 302, т. 1, т. 2 и т. 4 вр. б. „а“ вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК), за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 8 г., „глоба“ от 15 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 10 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 10 г., като е оправдана по част от обвиненията;

– Биляна П. е призната за виновна за това, че в съучастие като помагач с Десислава И. – извършител, и Петко Д. – помагач, умишлено улеснила Десислава И. да поиска и приеме дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 7 г., „глоба“ от 12 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 9 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 9 г., като е оправдана по част от обвиненията;

– Петко Д. е признат за виновен за това, че в съучастие като помагач с Десислава И. – извършител, и Биляна П. – помагач, умишлено улеснил Десислава И. да поиска и приеме дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 6 г., „глоба“ от 10 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 8 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 8 г., като подсъдимият е оправдан по част от обвиненията.

В касационните жалби на подсъдимите се сочат всички касационни основания по НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимите, алтернативно за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на размера на наложените наказания.

В протеста са релевирани всички касационни основания по НПК. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт в частите, с които и тримата подсъдими са оправдани, и връщане на делото за ново разглеждане, както и за увеличаване на наложените наказания.