всс

Разгледаха възражения на обвинители срещу комплексните им оценки

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Иво Илиев – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура. Прокурор Илиев е изразил несъгласието си единствено по отношение на поставената оценка „4“ по пункт № 1 и пункт № 2 от част IV и пункт №1 от част V. На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране като определи оценка „5“ в част V и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра", с цифрово изражение 4,75.

На основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Колегията изслуша Нели Владимирова – прокурор в Софийска районна прокуратура, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка от извънредно атестиране, като изразява несъгласие срещу формираната оценка „4“ по общите и специфични критерии, а именно в част IV, т. 1 и т. 2 и част V, т. 4 от ЕФА.

Колегията остави без уважение възражението и на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра“. Решението е взето при отвод от Огнян Дамянов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.