всс

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи Васил Василев – прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор“ на същата, считано от датата на встъпване в длъжност.

За „Заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил е назначена Даниела Методиева – прокурор в същата, считано от датата на встъпване в длъжност, след като на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ е освободена досегашния заместник на административния ръководител – Даниела Гюрова, считано от датата на вземане на решението. А на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Даниела Гюрова е преназначена на длъжност прокурор в същия орган, считано от датата на встъпване на Даниела Методиева на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на органа.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мария Михайлова-Желева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, като считано от 28.09.2021 г. е освободена от длъжност ,поради навършване на 65-годишна възраст.

С отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, и парична награда е поощрен Христо Куков – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, като считано от 24.09.2021 г. е освободен от длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Любка Кръстева, Клементина Паличева и Росица Слабакова-Каракачанова – прокурори в Софийска градска прокуратура, както и Кремена Господинова-Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – София, в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност. Повишена в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Бургас е Красимира Кателиева – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията не повиши Илиян Рангелов и Илиян Точев – прокурори в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – София.

Решенията на Колеги подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Прокурорската колегия реши да отложи следващото произнасяне по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за Апелативна прокуратура – София, до окончателното заемане на конкурсните места за Апелативна специализирана прокуратура, съгласно реда и условията на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ.