ВСС

Атестираха и повишиха в ранг обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Татяна Садай, Иван Кучиев и Стоил Томов – прокурори в Софийска градска прокуратура, и на Мария Събева – прокурор в Районна прокуратура – Сливница, като прие комплексна оценка „Много добра” и така магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично са атестирани Дарина Косева, Деян Захариев и Калина Георгиева – прокурори в Софийска районна прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Много добра". Извънредно са атестирани Мартин Бешков, Нина Кирилова и Първолета Станчева – прокурори в Софийска градска прокуратура, и Димитър Стоянов – прокурор в Апелативна прокуратура – София, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ са Ангел Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Санко Банчев, Лилия Торньова и Евгения Стефанова – прокурори в Районна прокуратура – Хасково и Цонка Караджова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са Георги Константинов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, Кристиян Александров – прокурор в Софийска районна прокуратура, Ренгинар Мусова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Йорданка Попова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Зорница Проданова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково, считано от датата на вземане на решението.

Повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са Таня Димитрова – административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, Елена Богданова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Даниела Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на вземане на решението.