Висш съдебен съвет

Предлагат да се сравни работата на ЕИСС във ВКС с още три съдилища от различни инстанции

Административните ръководители на 152 съдилища в страната, работещи с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), получиха пълната информация, във връзка с проведената дискусия в последното заседание на Пленума на ВСС по становището на съдии на Върховния касационен съд за работата с въведената при тях от 1 юни 2021 г. система. Материалите са предоставени с оглед публичността на заседанията на Пленума и колегиите на Съвета, с цел съдилищата да бъдат уведомени за проблемите при работата с ЕИСС на съдиите от ВКС, както и с отговора от страна на разработчика на системата по всеки от тях.

Полученият на 28 юли тази година във ВСС коментар на „Информационно обслужване“ АД по становището на съдии от ВКС (част от материалите по темата в проведеното заседание на Пленума на ВСС), е предоставен на министъра на правосъдието.

Във връзка с взетото на Пленума решение за извършване на независима експертиза и проверка на работата на ЕИСС във ВКС, от екипа по проекта е отправено и предложение да се сравни работата на системата във Върховния съд с още три съдилища от различни инстанции – по един апелативен, окръжен и районен съд. Идеята е да се получи обективна информация за годността на ЕИСС да обслужва органите на съдебната власт.