Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи трета щатна длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Враца чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ считано от датата на вземане на решение. На длъжността бе назначена Елена Станева-Кирова – прокурор в Районна прокуратура – Враца.

Колегията назначи Крум Крумов – прокурор в Районна прокуратура–Кюстендил на длъжност заместник-районен прокурор на Кюстендил, а за заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Сливен бе назначена Надя Стоянова – обвинител в същата структура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Марио Томов – прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие комплексна оценка „Много добра” и така той придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично са атестирани Атанас Палхутев – прокурор в Районна прокуратура – Хасково и Емил Петров – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София с комплексна оценка от атестирането „Много добра". Извънредно са атестирани Димитър Младенов и Радослав Стоев – прокурори в Софийска градска прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Повишени, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ са Кънчо Кънев – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Васил Янев и Георги Харизанов – прокурори в Районна прокуратура – Пловдив, Диана Йорданова – прокурор в Районна прокуратура – Русе и Иван Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Костинброд. Повишен на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ е Росица Маркова – прокурор в Районна прокуратура – Видин, а в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ е повишен Радослав Бухчев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич, считано от датата на вземане на решението.