Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК санкционира 30 дружества с общо 388 687 лв. за участие в картел

Комисията за защита на конкуренцията установи, че участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС), открита с решение на кмета на община Пловдив, са извършили нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗЗК. Установеното нарушение представлява картел (забранено споразумение) за манипулиране на обществената поръчка с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

Нарушението е извършено в периода 1 октомври 2015 г. – 26 юни 2017 г.

В рамките на проучването КЗК установи, че участниците са се споразумели относно разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и относно цените, които да предложат на възложителя. Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя.

Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Комисията освободи от санкция един от участниците в картела и намали с 50% санкцията на друг, заради съдействието, което двете дружества са оказали в проучването. Дружествата са подали искане и доказателства в рамките на Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, които са подпомогнали установяването на извършеното нарушение.

Общият размер на наложените санкции е 388 687 лв.