КПКОНПИ

КПКОНПИ отчита дейността си за първото полугодие на 2021 г.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие отчет за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г., по основни направления на дейност:превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, управление на обезпеченото и отнетото имущество и международна дейност.

1. През първото полугодие са съгласувани общо 16 законопроекта, като по два от тях са направени предложения за изменения с оглед избягване на корупционен риск. Намаляването на съгласувателната дейност на Комисията по отношение на законопроектитесе дължи на изтичане на мандатите на 44-ото и 45-ото Народно събрание. Направен е анализ на въздействието на приети и преминали съгласуване закони, чието влизане в сила е за срок не по-малък от 12 месеца за годината, в която се извършва анализа. Оценката е за 4 законопроекта, по които е установен корупционен риск. Анализът е изпратен до заинтересованите страни и е публикуван на Интернет-страницата на КПКОНПИ. С решение на Комисията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са предложени изменения в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Предложено е да отпадане въвеждането на т.нар.“екостикери“ и да се вземе предвид възможността за използване на вече съществуващите системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите за собственици на МПС, както и да се избегне дублирането на системи. Предложението не еприето от МТИТС (писмо от 8 юли 2021 г.).

2. От дирекция „Публичен регистър“ за отчетния период са докладвани на Комисията 533 лица, заемащи висши публични длъжности, които не са подали декларации за имущество и интереси или са ги подали извън установените срокове.. За 243 от тях е взето решение за извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество. За останалите е установено, че закъснението се дължи на обективна невъзможност (основно затруднения, свързани със здравословно състояние или пандемичната обстановка, свързана с COVID-19). Приети и в процес на обработване са ежегодните декларации на задължените лица, сред които са ежегодните и финални декларации на народните представители от 44-ото и 45-ото Народно събрание, на редовното и служебното правителство, на ЦИК и на всички административни структури по закон. Съставени са 100 акта за административни нарушения, издадени са 51 наказателни постановления, а в 14 от случаите е заплатена глоба в общ размер на 21 000 лв.

3. През първото шестмесечие са постъпили 121 сигнали за конфликт на интереси, от които са образувани 46 производства. Останалите или са прекратени, поради липса на основания, или са обединени с вече съществуващи производства. За периода са наложени финансови санкции след установен конфликт на интереси в общ размер на 268 650, 35 лв.

4. От дирекция „Противодействие на корупцията“ са извършени 256 прокурорски проверки, възложени по реда на Закона за съдебната власт. По тях се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, снемат се обяснения от лица и се изискват документи. Приключила е работата по 165 преписки и резултатите са докладвани на съответните прокуратури. За шестмесечието са извършени 273 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности. Резултатите от работата по 467 сигнала са изпратени по компетентност на Специализирана и Апелативна специализирана прокуратура, Инспектората към Висшия съдебен съвет, окръжни и районни прокуратури в страната, министерства и държавни агенции.

5. По линия на отнемане на незаконно придобитото имущество за отчетния период са приети 1 931 решения на КПКОНПИ. Внесени са 111 искания за налагане на обезпечителни мерки, с цена на исковете в размер на67 474 750,30 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 20 447 570,75 лв. В окръжни съдилища в страната са внесени искове за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 397 566 618,94 лв. Влезли в сила за отчетния период са 17 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, на обща стойност 3 844 188,24 лв.

6. За първото шестмесечие на годината, Комисията е провела процедури за съхранение на следното обезпечено имущество: благородни метали (злато и сребро) на приблизителна обща стойност 926 295 лв.; парични средства в чуждестранна валута на обща стойност 65 870, 79 лв.; поименни ценни книжа размер на 1 396 800 лв., както и автомобили на обща стойност 68 850 лв. Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ е изготвила 7 искания са продажба на МПС в етапа на обезпечение, така че имуществото да може да бъде заменено с паричен еквивалент. Подобни искания се внасят в окръжните съдилища в страната с цел запазване на икономическата стойност на вещта в интерес и на двете страни в гражданското производство. Общата стойност на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки през първото шестмесечие на 2021 г. възлиза на 21 613 986,23 лв. За отчетния период по реда на НПК са наложени обезпечителни меркивърху 21 недвижими имота и 16 МПС.

7. По линия на международната дейност за шестмесечието са отработени 106 искания за установяване на имущество за и от чужбина. Държавите, с които е осъществено взаимодействие и обмен на информация са: Франция, Великобритания, Испания, Молдова, Белгия, Латвия, Естония, Италия, Ирландия, Германия, Гърция, Нидерландия, Чехия, Украйна, Румъния, Португалия, Литва, Австрия, Хърватия, Дания, Финландия, Унгария, Люксембург, Малта, Полша, Словакия, Словения, Швеция, Монако, Албания, Грузия, Израел, Швейцария и Турция. Сключени са споразумения за професионално сътрудничество с Комисията за разрешаване на конфликт на интереси на Република Хърватска (CRCI), с Националния орган за борба с корупцията на Република Италия (ANAC) исъсСпециализираната служба за разследване на Република Литва (STT). КПКОНПИ е приета за пълноправен член в Европейската мрежа на органите за интегритет и сигнализиране на нередности(NEIWA)на 4.06.20201 г.

В ход е процедура по разглеждане на кандидатурата на Комисията за членство в т.нар. „Мрежа за почтеност“,обединяваща държавни институции от различни страни с правомощия по отношение на превенцията на корупцията и интегритета на държавните служители.