вас

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Върховния административен съд, Петчленен състав – II колегия, което оставя в сила решение по административно дело на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Йорданка Ваклева против решение на Съдийската колегия по дисциплинарно дело по описа на ВСС, с което й е наложено наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Съдебните решения ще бъдат приложени към кадровото дело на магистрата.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация относно движението на дисциплинарно дело по описа на ВСС. Информацията е изготвена от Атанаска Дишева – член на съдийската колегия на ВСС и докладчик по делото.  Дисциплинарното производство е образувано по предложение от министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд, за извършено дисциплинарно нарушение.