Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение уведомление от 21.07.2021 г. от Лидия Евлогиева – съдия във Военен съд – София, с което е изразено съгласие със становището на Комисията по атестирането и конкурсите за частично уважение на нейното възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Съдия Евлогиева възразява срещу оценките по три критерии, като КАК е приела за основателни две от възраженията, както следва: в частта относно снижената с 1 т. оценка по критерия „Умение за анализ на правно релевантните факти“ и срещу снижената с 2 т. оценка по критерия „Брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актови; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове изцяло или частично, и основанията за това“. Комисията е увеличила на 20 т. оценката по първия критерий и на 5 т. оценката по втория критерий. В тази връзка Колегията уважи частично възражението на съдия Евлогиева, проведе на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране и прие, на основание чл. 205 ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" – 99 точки.

Колегията проведе периодично атестиране и на Цанко Грозев – съдия във Военен съд – София; на Мариана Гунчева – съдия в Районен съд – Кърджали; на Росица Кюртова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, както и на Атанас Атанасов – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, като прие комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

На Мирослав Саневски – съдия в Районен съд – Дупница се проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране и се прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Калин Калпакчиев – съдия в Апелативен съд – София; на Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд – Варна и на Кристина Тодорова – съдия в Районен съд – Сливница и прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Димитър Беровски – съдия в Районен съд – Благоевград и на Деница Петкова – съдия в Районен съд – Добрич, прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“ и считано от датата на вземане на решението магистратите придобиват статут на несменяемост.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Неделина Маринова-Парашкевова – съдия в Районен съд – Варна, Кристина Табакова – съдия в Районен съд – Пловдив и Пламен Дойков – съдия в Районен съд – Малко Търново, Донка Паралеева – съдия в Районен съд – Пирдоп, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия в АС“ е повишена Елена Шипковенска – съдия в Софийски районен съд и Антоанета Атанасова – съдия в Окръжен съд – Русе, а в ранг „съдия във ВКС и ВАС“ – Валентина Иванова – съдия в Районен съд – Хасково и Йохана Антонова – съдия в Районен съд – Търговище, считано от датата на вземане на решението.