Висш съдебен съвет

ВСС представи ефективността на ЕИСС през първата година от нейното внедряване

Практическият ефект в края на първата година от приложението на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) представиха на пресконференция членове на ВСС и екипът за управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ по ОПДУ. В нея участваха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Гергана Мутафова – член на ВСС и ръководител на проекта, Вероника Имова – член на ВСС и координатор за ЕИСС. Представителите на Изпълнителя “Информационно обслужване” АД – Снежанка Смилкова ръководител, и Николета Стоянова – старши бизнес анализатор, обобщиха функционалностите и предимствата на системата. Практическата работа с нея презентира Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив.  На форума присъстваха Силвия Бъчева от дирекция ”Добро управление” в Администрацията на Министерския съвет, и Ивайло Филипов – изпълнителен директор на ”Информационно обслужване” АД.

ЕИСС е базисната система, върху която се гради електронното правосъдие в България, посочи ръководителят на проекта и поясни, че тя е изградена за вътрешноведомствено ползване, с цел създаване на електронни дела от тяхното иницииране до приключването им със съдебно решение. Уточнено бе, че системата отговаря на европейското законодателство за електронно правосъдие и е част от Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система. Г-жа Мутафова и г-жа Имова акцентираха на влезлите в сила на 30.06. и 01.07.2021 г. законодателни изменения, свързани с електронното правосъдие, които съдебната система следва да прилага чрез Единната информационна система на съдилищата. Внедряването ѝ започва в 17 пилотни съдилища през месец юли 2020 г., а сега с нея работят 153 съдилища с изключение на Върховния административен съд и административните съдилища. За този период са образувани над 261 514 електронни дела, с което е изпълнен индикаторът, предвиждащ до 2023 г. да бъдат образувани 250 000 електронни дела. Към момента достъп до ЕИСС с квалифициран електронен подпис имат 9928 потребителите – съдии, съдебни служители, призовкари и съдебни заседатели, като 950 магистрати имат възможност за отдалечен достъп за работа.

ЕИСС е разположена на защитен хардуер от ново поколение, тя е динамична и променяща се в зависимост от процесуалните закони, за да отговори на потребностите на съдебната власт, гражданите и обществото. Системата се състои от 19 функционални модули, служещи за управление на идентифицираните работни процеси, и 19 системни модули, подпомагащи управлението и отразяването на резултати от определени действия, изпълнявани в работните процеси. ЕИСС е основен и единен инструмент за организиране процесите по управление на дела по електронен път от съдилищата, и свързаните с това процесуални действия в електронна форма, като предоставя прозрачност, публичност и проследимост. С нея се осигурява еднократно въвеждане и уеднаквяване на структурата и обхвата на данните.

За първи път в съдебната система се реализира интеграция с всички основни системи и първични регистри на държавната администрация и други системи на съдебната власт директно в реално време. Сред основните ползи е улесненият достъп до съдебни дела за страни и адвокати през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).  През първата година от въвеждането на ЕИСС два пъти се е увеличил броят на достъпните през ЕПЕП съдебни дела – 2 039 000, и на съдебните актове – 4 977 500, в сравнение с периода 2015 – 2020 г. Почти два пъти е нараснал и броят на регистрираните потребители в портала, които към момента са 6 800. Сред преките ползи за гражданите са своевременното и автоматизирано публикуване на съдебните актове в ЕПЕП и регистъра на актовете на съдилищата, което гарантира равен достъп до информация на всички страни по делата; лесен, достъпен и прозрачен начин за преглед на електронна папка по дело през ЕПЕП, включително насрочени заседания и постановени актове.

Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, демонстрира в реално време работа чрез отдалечен достъп до ЕИСС – разглеждане на искова молба, образуване на дело и неговото разпределение на случаен принцип. Той посочи, че от началото на 2021 г. в Районен съд – Пловдив, са въведени 17 194 дела в ЕИСС, и акцентира, че в следващите дни съдиите ще трябва да разглеждат делата в съдебната зала само в електронен вариант.

Тодор Събчев – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ във ВСС, посочи проектните предложения на ВСС, свързани с обезпечаване на електронното правосъдие, за които се търси финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Оперативна програма „Добро управление“. Проектните предложения по МВУ за надграждане на ЕПЕП предвиждат функционалности за извършване на удостоверителни изявления в електронна форма, за извършване на процесуални действия – участие в открити съдебни заседания чрез сигурна видеоконферентна връзка, връчване на съобщения и призовки, подаване и получаване на документи по електронен път, включително крайния съдебен акт, както и плащане на държавна такса чрез виртуален ПОС терминал с отстъпка за образуването и движението на съдебно дело. Във връзка с надграждането на ЕИСС са представени проектни предложения за създаване на нов начин на разпределение на заповедните производства, касаещи голяма част от обема на съдебните дела, както и за осигуряване на необходимата компютърна техника за работата на съдилищата. За обезпечаване на органите на съдебната власт с необходимата за работа с ЕИСС сканираща и периферна техника, са представени проектни предложения и пред ОПДУ.