всс

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет продължава дисциплинарното производство по административна преписка № 1688/2021 г. по описа на Софийска районна прокуратура, под № 4/2021 г. по описа на ВСС, за налагане на дисциплинарно наказание на Кирил Въжаров – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Йордан Стоев – председател и докладчик, Георги Кузманов и Стефан Петров – членове.

Решението е прието при самоотвод на Евгени Иванов – член на ВСС. То е във връзка с направено от Невена Зартова – районен прокурор на София предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Кирил Въжаров – прокурор в СРП.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет продължи дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Васил Василев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – София.

Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Евгени Иванов – председател и докладчик, Пламен Найденов и Стефан Петров – членове. Самоотвод при разглеждане на предложението направи Йордан Стоев – член на ВСС.