Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 262, ал. 3 от Закона за съдебната власт и във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието, командирова трима магистрати като постоянни преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори и младши следователи за учебната 2021 – 2022 г. За срок от една година, считано от 15.09.2021 г. са командировани Нина Янева – прокурор в Софийска градска прокуратура, Искра Билярска – прокурор в Окръжна прокуратура – София, и Румяна Тозова-Пейчева – следовател в Национална следствена служба.

Прокурорската колегия прие за сведение информация относно приетите с решения на Управителния съвет на НИП оценки на Нина Янева – прокурор в Софийска градска прокуратура, Искра Билярска – прокурор в Окръжна прокуратура – София, и Румяна Тозова-Пейчева и Бисерка Стоянова – следователи в Национална следствена служба, за работата им като постоянни преподаватели за срока на командироването им в НИП, като същата се прилага към техните кадрови досиета.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Димитър Махмудиев – заместник-окръжен прокурор на Пловдив, в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност. На същите основания е повишена Елгина Чалъмова – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Бургас.

Решенията са във връзка с обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Камелия Трифонова от заеманата длъжност "заместник-окръжен прокурор“ на Враца и назначи Силвия Миленкова – обвинител в Окръжна прокуратура – Враца, на длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.

Преназначиха Камелия Трифонова на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Дилян Михайлов от заеманата длъжност „заместник-районен прокурор“ на Русе и назначи Светослав Великов – на тази длъжност.

Колегията преназначи Дилян Михайлов на длъжност „прокурор“.

Прокурорската колегия на ВСС определи Веселин Гангалов от Апелативна специализирана прокуратура, за изпълняващ функциите „окръжен прокурор“ на Сливен до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Георги Мойсев – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, и на Десислава Кайнакчиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие за атестираните комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе периодично атестиране на Милен Ютеров – заместник-градски прокурор на София и на Георги Николов – прокурор в СРП, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши Силвия Евстатиева и Теодора Йонова – прокурори в РП – Ботевград, Десимира Недкова – прокурор в РП – Разград на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението.

На място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са повишени Кристина Боева – прокурор в РП – Варна; Тотко Тотев – от РП – Велико Търново; Пламен Иванов и Надежда Божилова – прокурори в СРП, както и на Александър Михайлов – прокурор в РП – Пловдив.