всс

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от длъжност Валентина Николова – следовател в Национална следствена служба и Николай Казаков – заместник окръжен прокурор на Търговище поради навършване на 65-годишна възраст.

С личен "Почетен знак първа степен – златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, са поощрени Николай Казаков – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище и Димитър Арнаудов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, който, поради подадена оставка и на основание Закона за съдебната власт, е освободен от длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на място в по-горен ранг „прокурор в Окръжна прокуратура“ Светослав Великов – обвинител в РП – Русе, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе извънредно атестиране на Пламена Дичева – Атанасова – и.ф. районен прокурор на Габрово, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Върховния административен съд – петчленен състав, ІІ колегия, с което е отмено решение по административно делона тричленен състав на ВАС, Шесто отделение. Колегията реши да отхвърли жалбата на Илчо Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, против решение на Прокурорската колегия на ВСС, с което е потвърдено наложеното му със заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора дисциплинарно наказание „забележка“.

Решенията ще се приложат към кадровото дело на прокурора.