Висш съдебен съвет

Одобриха две кандидатури за национален експерт в OLAF

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Елка Ваклинова– прокурор в Софийската градска прокуратура за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на Европейската комисия, за вакантна позиция OLAF-С-2. Дейностите, които са включени в компетенциите на позицията са проучване и анализиране данни от различни източници, прилагане критично мислене и логика за интерпретиране на констатациите, изготвяне на доклади за оперативен анализ за разследването и участие в разработването на нови технологии и ИТ-поддръжка в постоянно променяща се среда на данни.

Кандидатурата на Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна за участие в процедурата за подбор за длъжността „командирован национален експерт“ към Отдела за работа с казуси на Евроджъст, също е одобрена.

Основната задача за длъжността е да оказва методическа помощ на прокурорите и да организира дейността в прокуратурите по отношение на сътрудничеството по наказателни дела.