съд хасково

Районна прокуратура – Хасково предаде на съд 763 лица за първите шест месеца на 2021 г.

От 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г., прокурорите от Районна прокуратура – Хасково и Териториалните отделения в Димитровград, Свиленград, Харманли и Ивайловград, са решили общо 1 886 броя наказателни производства. Внесените в съда прокурорски актове са 710 броя срещу 763 лица, като от тях 312 са обвинителни актове срещу 341 лица, 317 споразумения, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 339 лица и 81 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК срещу 83 лица. Образуваните бързи производства са 537 срещу 537 лица.

Най-голям дял от предадените на съд лица – 311, по внесени 307 прокурорски акта, са за извършени общоопасни престъпления – управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; причиняване на значителни вреди или телесни повреди при непредпазливо управление на МПС; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение.

След тях се нареждат лицата, предадени на съд за извършени престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица,изпълняващи публични функции, като тук са включени престъпленията, свързани с нарушаване на граничния режим /чл.279 , чл.280 и чл.281 от НК/ – 191 лица по 179 прокурорски акта.

Следвани са от предадените на съд лица за престъпленията против собствеността – кражби, обсебване, унищожаване и повреждане на чужди движими или недвижими вещи – 100 лица по 75 акта,  за документни престъпления  – 67 лица по 64 прокурорски акта, за престъпления против брака и семейството – 32 лица по 30 акта, за престъпленията против стопанството – 22 лица по 22 акта, престъпленията против личността – 21 лица по 9 акта и за престъпленията против реда и общественото спокойствие – 11 лица по 8 прокурорски акта.