всс

Съдийската колегия на ВСС прие отвод от участие в Комисията за анализ на спецсъдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие подаденото от Милена Рангелова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, заявление за отвод от участие в Комисията за анализ на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, за член на която е избрана с решение на СК. Отводи заявиха днес също Цветинка Пашкунова и Вероника Имова – членове на ВСС.

Колегията възложи на главния секретар на ВСС да покани останалите участници – Петя Шишкова и Жанина Начева – съдии във Върховния касационен съд – Наказателна колегия, Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София, и полк. Генко Драгиев – съдия във Военно-апелативен съд, да конституират Комисията и тя да започне работа.

Колегията прие за сведение Доклад от главния секретар на ВСС относно извършеното от служителите на администрацията на ВСС, съгласно решение на СК по протокол № 21/01.06.2021 г., т. 5.2. В него се посочва създадената в Администрацията на ВСС организация за подпомагане на Комисията, както и за събиране от органите на съдебната власт на информация, необходима за изготвяне на сравнителния анализ. Към момента са получени отговори от 20 окръжни съдилища в страната, затова Колегията възложи на главния секретар на ВСС да изпрати напомнителни писма на останалите 8 окръжни съдилища.

С решение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към СК е приет за сведение доклад за разгледани и приети актове от извършени проверки от ИВСС на СНС и АСНС, както и данни за констатирани от ИВСС случаи на нарушаване на правото на разглеждане на делото в разумен срок. Описаните в решението на КДДВИВСС – СК материали, са предоставени от главния секретар на ВСС на работната група. Нейната дейност е изцяло съобразена с възложената ѝ с решението на СК задача и тъй като към настоящия момент Комисията за изготвяне на анализ на дейността на СНС и АСНС все още не е сформирана, и няма възможност да извършва други такива.