всс

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, назначи Ирина Кюртева и Зорница Кръстева-Дойчинова – съдии в Административен съд – София-град, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на АССГ, считано от датата на встъпване в длъжност.

При приемане на решението относно съдия Кюртева, не участва Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, поради направен отвод.

Кандидатурите са предложени от Радостин Радков – административен ръководител на АССГ, като са мотивирани с притежаваните от магистратите висока професионална подготовка и административен и организационен опит, с изградената репутация на безупречни и уважавани магистрати, лидери на отделенията, в които работят.

Подкрепа за тях заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Добринка Грибачева от заеманата длъжност заместник-председател на Административен съд – Смолян. На основание ЗСВ е трансформирана една щатна длъжност заместник-председател на Административен съд – Смолян в една щатна длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решенията.

Съдия Грибачева е преназначена на основание ЗСВ, на заеманата преди назначаването ѝ за заместник-председател длъжност „съдия“ в Административен съд – Смолян.

Предложение в тази връзка е направено от Игнат Колчев – и. ф. административен ръководител на Административен съд – Смолян, във връзка с постъпила молба от съдия Грибачева да бъде освободена от заеманата длъжност „заместник-председател“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи на основание Закона за съдебната власт на две щатните длъжности „заместник-председател“ в Окръжен съд – Търговище, като трансформира една свободна длъжност „съдия“ в една длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението. Колегията назначи Бонка Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложение в тази връзка е направено от Татяна Даскалова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, която се мотивира с необходимостта да бъде определен ръководител на наказателното отделение в съда, който да съдейства и за обобщаване на съдената практика и повишаване на качеството на правосъдната дейност, така и да контролира специфичните правила и информационни системи в наказателното правораздаване.

С решение на Съдийската колегия Светослава Цонева е освободена от заеманата длъжност „заместник-председател“ на Районен съд – Плевен. Колегията назначи на тази длъжност Ралица Маринска-Ангелова – съдия в Районен съд – Плевен, считано от датата на встъпване. Съдия Цонева е преназначена на заеманата преди назначаването ѝ за заместник-председател, длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен, считано от датата на встъпване на съдия Маринска-Ангелова като заместник-председател.

Промяната е предложена от Вера Найденова – председател на Районен съд – Плевен, която се аргументира с депозираната молба от Светослава Цонева.