съд шумен

Мирослав Марков оглави Районен съд – Шумен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 10 гласа „за“ Мирослав Марков за административен ръководител – председател на Районен съд – Шумен.

Той има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва през 2000 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Шумен, като в периода 1 август 2005 г. – 1 май 2006 г. е неин заместник-директор. След това е „съдия“ в Районен съд – Шумен, а от 16 юли 2007 г. до 20 декември 2017 г. е два мандата административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав. От 21 декември 2017 г. и към момента е съдия в Районен съд – Шумен и кандидатурата му за председател е подкрепена от Общото събрание на съдиите.

Съдия Марков е мотивиран да заеме длъжността от натрупаните през годините знания и умения, които ще бъдат полезни както за бъдещото му професионално развитие, така и при реализиране на посочените в неговата концепция цели. Той се ангажира да обособи ясно гражданско и наказателно отделение в съда, което ще позволи магистратите да придобият специализация по съответния вид дела и ще улесни подготовката за разглеждането им. Според него броят на съдебните състави в отделенията следва да се определя ежегодно, въз основа на предварителен анализ на натовареността на съда по материя, сравнена с общата средна натовареност в страната.

За да се гарантира в пълна степен принципът за случаен подбор и непосредственост, предлага, съдията издал заповед за изпълнение по чл. 422 от ГПК, да разглежда и иска за установяване на вземането. Предвижда се промяна в организацията на дейността на дежурните съдии, като се сведе до минимум броят на разглежданите от тях граждански и наказателни дела, и се гарантира разглеждането им от първоначално определените докладчици. Посочва се необходимост от периодично актуализиране на вътрешните правила, предвид процесите, протичащи в съдебната система, и конкретно на тези, свързани с условията на труд. Ангажира се ежемесечно да свиква Общото събрание на съда, което да бъде запознавано оперативно с неговото организационно и административно ръководство, както и с кореспонденцията от ВСС, МП и други институции. Планира да възобнови периодичните срещи на съдиите с магистратите от другите районни съдилища в съдебния район, както и от Окръжен съд – Шумен и Административен съд – Шумен.

Съдия Марков извежда като приоритет развитието на електронното правосъдие, като предвид извънредната епидемична обстановка предлага въвеждане на „екстранет“ система, при която работещите в съда, чрез отдалечен достъп извън сградата, да осъществяват връзка от домашните си компютри. Сред големите предизвикателства на бъдещия председател, той намира реализираната в момента процедура по строеж на нова съдебна сграда в гр. Шумен.

Въпроси към кандидата постави Цветинка Пашкунова – член на ВСС, като поиска информация как ще регулира натовареността на гражданските и наказателните съдии, и как ще упражнява правомощията на председател при колизия между неговото виждане и волята на Общото събрание. Г-жа Пашкунова заяви подкрепа за кандидатурата на съдия Марков, като акцентира на дългогодишната му магистратска кариера, показаните професионализъм и висок морал, притежавания административен опит и задълбочено познаване на Районен съд – Шумен, както и на представените рационални идеи за неговото развитие.