Съд Свищов

Избраха Пенка Йорданова за втори мандат председател на Районен съд – Свищов.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „За“ Пенка Борисова Йорданова за втори мандат за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Свищов. Другият кандидат Ани Борисова Георгиева – съдия в Районен съд – Тетевен не получи нито един глас в своя подкрепа.

Съдия Йорданова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 01.11.2004 г. до 20.10.2015 г. е съдия в Районен съд – Свищов, като в периода от 2015 до 2020 г. е председател на съда, а от 21.10.2020 г. и към настоящия момент е изпълняващ функциите административен ръководител.

Пенка Йорданова обясни мотивите си за участие в изборната процедура с постигнатите високи резултати по администриране и движение на делата през първия си мандат, увереността, че притежава необходимия опит и подкрепата от съдиите и съдебните служители. Според нея „добрите резултати на Районен съд – Свищов са резултат на усилията на всеки съдия и служител, на усещането за екип“ и заяви, че ще продължи да работи и да намира правилните решения, с помощта на целия колектив.

Съдия Йорданова поясни, че представената Концепция за стратегическо управление е изготвена въз основа анализ на дейността на съда, отчитане на установените добри практики и резултати на административното ръководство. В нея са заложени четири стратегически цели – усъвършенстване управлението на съда за постигане на ефективно и качествено правосъдие; развитие на кадровия потенциал; гарантиране на достъпа до правосъдие; прозрачност, публичност в работата на съда и отчетност, с цел повишаване на общественото доверие.

Предвижда се повишаване ролята на Общото събрание на съдиите в управлението на съда, както и усъвършенстване управлението на делата, чрез разширяване на административния контрол върху срочността за разглеждане и изготвянето на съдебни актове. Посочено бе, че ще продължи подддържането на регистър на жалбите, които не са добре администрирани; регистър на спрените дела, регистър на отменените съдебни актове, регистър на делата с отменен ход по същество. Ще бъдат въведени времеви стандарти за утвърдените вътрешни срокове за насрочване, разглеждане и приключване на съдебните дела, за постановяване на крайните съдебни актове и мотивите към тях, с цел постигане на по-голяма дисциплинираност на съда и на страните по делата. Във връзка с постигането на по-голяма бързина в съдебните производства и намаляване на натовареността на съда, страните ще бъдат насочвани към възможните способи за съдебно и извънсъдебно решаване на спорове чрез информационни кампании и сътрудничество с останалите съдилища и центрове по медиация. Предвижда се провеждане на Месец на медиацията за нейното популяризиране.

Предвижда се изготвяне на Стратегически план за периода 2022 – 2024 г., който да отразява концепцията за развитие на Районен съд – Свищов, с набелязване на цели и мерки.

Акцент е поставен върху електронните папки на образуваните дела, осигуряване на дистанционен достъп на страните и представителите им, както и на възможността за електронен обмен на данни с вещите лица, което ще доведе до намаляване на разходите за експертизи, по-бързо изготвяне и навременно представяне на заключенията на вещите лица.

Обърнато бе внимание на непрекъснатостта в процеса на обслужване на гражданите, чрез плаващо ползване времето за почивка от съдебните служители, работещи с гражданите; на водената активна медийна политика; своевременното актуализиране на информацията на интернет сайта на съда, създаването на план за повишаване на общественото доверие в съда и подкрепата за инициативи на училищата насочени към повишаване на правната култура.

Въпроси, за констатираните на проблеми в ЕИСС и затруднения при работата на съда в условията на пандемия, зададе Цветинка Пашкунова – член на Съдийската колегия. Тя подкрепи кандидатурата на съдия Йорданова, като се позова на нейните нравствени и професионални качества, атестационната ѝ оценка и факта, че правораздава в Районен съд – Свищов от 2004 г. Отчетени бяха административният опит и добрите резултати в успешния първи мандат, последователната медийна политика, активното участие в Образователната програма на ВСС. Госпожа Пашкунова обърна внимание върху задълбочената, всеобхватна и добре структурирана концепция и изрази увереност, че съдия Йорданова ще успее да реализира своята визия и идеи за съда в следващия си мандат.