съд габрово

Избраха Галин Косев за председател на Административен съд – Габрово

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „За“ и 1 глас „Против“ Галин Николов Косев за „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Габрово. Другият кандидат Емилия Кирилова Кирова-Тодорова съдия в Административен съд – Габрово получи 1 глас „За“ и 8 гласа „Против“.

Галин Косев има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В периода от 04.01.2000 г. до 04.01.2002 г. е заемал длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Габрово, след което е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Габрово. От 15.02.2007 г. и към настоящия момент е съдия в Административен съд – Габрово. Кандидатът посочи, че основният му мотив за участие в изборната процедура е получената подкрепа от неговите колеги и съдебните служители в съда. В Концепцията си за стратегическо управление той набелязва четири приоритети – качествено, срочно и достъпно административно правораздаване; развитие на кадровия потенциал и изграждане на механизми за модерно съдебно администриране; повишаване на общественото доверие в съда и материално-техническа обезпеченост.

Съдия Косев отчете усилията и постигнатите резултати от предходните административни ръководители и заяви готовност за приемственост и надграждане на утвърдените положителни практики, като обоснова необходимостта от периодични срещи с административните органи, във връзка с настъпили промени в законодателството или с оглед възникването на често срещани проблеми при оспорването на административните актове, както и за уеднаквяване на съдебната практика. Той предлага подновяване на практиката върнатите от ВАС дела с отменителни решения да бъдат обсъждани от съдиите, като работни обсъждания се провеждат и при постъпване на групи идентични дела за установяване на единна практика и предвидимост в работата на съда.

Според кандидата въвеждането на механизми за наблюдение на процесите в дейността на специализираната администрация, използването на средства за обратна връзка с представители на гражданите и адвокатурата могат да бъдат използвани, както като способи за оценка на постигнатите резултати, така и като средство за поставяне на цели и набелязване на насоки и мерки за подобряване на конкретните процеси.

Галин Косев акцентира върху обезпечаването на информационни и технологични ресурси, създаващи функционална възможност за извършване на действия в електронна форма, както и за въвеждане на практика на електронен обмен на съдебни книжа. В тази връзка бе поставен въпросът за осигуряване на целеви средства за закупуване на лаптоп за провеждане на видеоконферентни връзки, както и на високоскоростни устройства за сканиране на документи за електронните папки на делата. Обърнато бе внимание и на необходимостта от ремонт на фасадата на съдебната сграда.

В Концепцията си кандидатът отчита необходимостта от предоставяне на адекватна навременна информация и работа с граждани от уязвими групи с оглед постигане на достъпност в административното правораздаване. Предвижда се организиране на периодични обучения за съдебни служители с цел оптимизиране на работния процес чрез повишаване на възможностите и условията за взаимозаменяемост и преразпределение на служебните задължения.

Във връзка с повишаване на общественото доверие се предлагат мерки за качествени и бързи административни услуги, оптимизиране на достъпа до информация, вкл. чрез внедряване на софтуер, позволяващ търсене на информация в интернет страницата на съда по различни признаци.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков зададе въпроси за начина на формиране на касационните състави в съда, наличието на противоречива практика и предприетите действия за нейното преодоляване. В последвалото обсъждане на представянето на кандидатите, председателят на Върховния административен съд даде висока оценка за представянето на участниците в процедурата, като посочи, че ще подкрепи Галин Косев, чиито професионален опит е изцяло в съдебната система като съдия.