прокуратура

ВАП възлага проверка за състоянието на плувните басейни в страната

Върховна административна прокуратура (ВАП) възлага на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН)  да провери състоянието на всички плувни басейни в страната. Във ВАП е образувана преписка след публикации в медиите, отнасящи се за инцидент с дете, което пострада в училищен басейн в София.

Във връзка със заапочващия летен сезон и повишеното ползване на басейни, както и зачестилите въпроси, които се поставят от обществото по отношение на годността и изправността на плувните басейни, и в защита на обществения интерес, ВАП е преценила, че следва да бъде възложена проверка на национално ниво по реда на чл. 145 ал. 1 т. 3 от ЗСВ  за спазване на нормативните актове, регламентиращи правилната и безопасна експлоатация на басейните.

В хода на проверката от ДАМТН трябва да се установи има ли случаи на допуснати нарушения по правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн съгласно изискванията на Закона за туризма, както и наличието на  окомплектовка с ръководства за експлоатация и ремонт на по-старите плувни басейни, въведени в експлоатация преди новите изисквания на закона от 2020 г.

След приключване на проверката до ВАП следва да бъде пратен обобщен доклад, който да съдържа направените констатации, допуснати нарушения на съответни нормативни и други актове, предприети конкретни мерки и действия за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, издадените актове за установяване на административни нарушения, наложени санкции, както и ако има принудителни административни мерки.