Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на ВСС прие установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие данните за установени от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а”от Закона за съдебната власт (ЗСВ), за периода 1 октомври 2020 г. – 31 март 2021 г. Колегията прие отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по посочения ред и период, както и Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по наказателни производства по Глава трета „а”от ЗСВ, на основание чл. 60м, от ЗСВ, за същия период.

Колегията напомня на административните ръководители на прокуратурите да прилагат мерките, приети на Пленума на ВСС.

Посочения анализ показва, че за разглеждания период са постъпили 298 заявления по Глава трета „а” от ЗСВ, от които по граждански, търговски и административни дела – 219, а по наказателни дела – 79. За основателни са приети 185 заявления, като от тях 147 са по граждански, търговски и административни дела и 38 заявления по наказателни. От приетите за основателни 38 заявления по наказателни дела, по 22 от тях са констатирани нарушения, допуснати и във фазата на досъдебното производство. От тях в 8 се констатират нарушения само във фазата на досъдебното производство. Анализът показва, че допуснатите нарушения от компетентните органи в досъдебната фаза на наказателното производство, довели до изплащане на предвиденото в закона обезщетение, в по-голямата си степен са идентични с установените в предходния анализиран период.

Предоставената от министъра на правосъдието информация, сочи че в периода 1 октомври 2020 г. – 31 декември 2020 г. са изплатени обезщетения в размер на 81 200 лв. по 34 споразумения, а в периода 1 януари 2021 г. – 31 март 2021 г. са изплатени 231 900,01 лв. по 79 споразумения.