ВАС

ВАС отхвърли жалба на ДБ за изходния код при машинното гласуване

Тричленен състав на Върховния административен отхвърли жалбата на Коалиция "Демократична България – Обединение" против решение № 1282-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за организацията на машинното гласуване, в частта за удостоверяването на изходния код на машините за гласуване.

Административно дело № 7447 от 2022 г. беше разгледано от дежурен състав. Двама от членовете – съдиите Кремена Хараланова и Павлина Найденова, приемат, че решението на ЦИК е законосъобразно и не е в противоречие с целта на Изборния кодекс.

Докладчикът съдия Лозан Панов е изразил особено мнение като приема, че жалбата на Коалиция "Демократична България – Обединение", е основателна.

Изходният код на машините за гласуване е бил вече удостоверен преди миналите избори с решение на Държавната агенция за електронно управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация с решение от 09.07.2021 г. При липсата на законодателна забрана ЦИК да използва удостоверяването от предходни избори не би могло да се приеме, че допълнителното надграждане на механизма (чл. 213, ал. 2 от Изборния кодекс), чрез извършването на нов Trusted build (доверено изграждане), при което се използва удостоверения вече изходен код, влиза в противоречие или стеснява права на заинтересованите страни.

Предоставяне на достъп до изходния код на софтуера на машините за гласуване не е за целите на ново удостоверяване по чл. 213а, ал.2 от ИК от компетентните органи, каквото видно от решението на ЦИК няма да се извършва отново, поради което не се установява и времето за достъп до изходния код да е ограничително.

Само с оглед повишаване на нивото на сигурност на така удостоверената версия на софтуера, ще се извърши нов Trusted build (доверено изграждане), с използване на удостоверения вече изходен код и чрез UEFI ключове, притежавани единствено от ЦИК. Процедурата за това ще е публична и ще се излъчва в реално време в интернет и с участието на лицата, описани в чл. 213а, ал. 3 Изборния кодекс. Това са представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, както и на представител на БАН, с предоставяне на тези лица на достъп до изходния код на софтуера за ТУМГ. Осигурената публичност на така предвидената процедура несъмнено не засяга права на жалбоподателя, още повече, че с атакуваната част от решението му е предоставена възможност за участие в нея с предоставен достъп до удостоверения изходен код.