домашно насилие

Насилникът вкъщи вече няма да се измъква само с глоба

На редовното си заседание, провело се днес – 13 юли, правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

Министърът на правосъдието в оставка – Надежда Йорданова бе много горда с резултата.

След края на заседанието обяви пред журналисти, че с промените най-накрая ще се осигури бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие или на лицата в риск.

Официално е разписано, че ще се упражняване превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието, като от обявеното от министър Йорданова не става ясно какво точно се предвижда под формата на превенция.

Ясно е обаче, че спрямо извършителите мерките ще се увеличат – компетентните органи ще им наложат забрана да осъществяват контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, чрез всякакви други средства и системи за комуникация;

На насилниците ще им е забранено да получават разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и ще им бъде прекратена валидността на издадено разрешение за оръжие за срок, определен от съда.

Освен това, също както по филмите, извършителите на домашно насилие ще са задължени да посещават специализирани програми за преодоляване на агресията и за справяне с гнева. И докато насилниците се учат как да овладеят гнева си, без да убиват обекта на чувствата си, пострадалите ще бъдат насочвани към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване. Добрата новина е, че специализираните услуги, като например националната телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, както и възможността да се преместят в защитено жилище, ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие.

Планира се и да се предостави помощ и подкрепа на децата, които са станали жертви или свидетели на насилие.

Любопитен елемент в законодателните мерки е, че ще отпадне административното наказание „глоба“, което досега се налагаше на насилника като мярка за защита. Причината – наказването на дееца по административнонаказателен ред блокираше възможността на насилника да му бъде потърсена и наказателна отговорност.

От Министерството на правосъдието посочват, че една от основните причини за измененията в Закона за домашното насилие, са изключително изострилите се негови прояви през последните няколко години – обясними със затварянето заради пандемията.

Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че ще се приема, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължението близките на малтретираното лице да уведомяват компетентните органи за извършеното насилие.

Това означава, че проблемът с домашното насилие няма да бъде затворен само зад вратите на дома на жертвата.

Друга добра новина е, че се улеснява достъпът до правосъдие, като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд.

Към момента тази мярка за защита можеше да бъде наложена само от районния съд по местоживеене на пострадалия. Оттук нататък всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава, ще може да се задейства и да реагира в защита на пострадалия.

Ще се разшири и кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите ще се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено; роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било във фактическо съпружеско съжителство; съпруг или бивш съпруг на родителя.

Проектът предвижда и създаване на Национален съвет, който ще е постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.

Предвижда се да се създаде национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните ще имат МВР, АСП, Агенцията за качеството на социалните услуги, ДАЗД и органите на съдебната власт.

Всички тези мерки звучат прекрасно, но онова, което не бе обявено, са гаранции за отпуснати средства за програми и защитени жилища, за покриване на разходите по Националния съвет и по националната информационна система и регистър. От друга страна стои въпросът, а защо вместо да се допълва Закона за домашното насилие не бе помислено как да се оползотворят максимално възможностите на Програмата за защита на свидетели, която също може да "изпарява" жертвите, но в последно време става все по-често обект на слухове за закриване.