Висш съдебен съвет

Започват обществени обсъждания за оптимизиране структурата и организацията на районни съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет започва поредица от обществени обсъждания с участието на местната, изпълнителната, законодателната и съдебната власт, граждани, НПО и бизнеса по повод откритите процедури за оптимизиране структурата и организацията на дейността на районни съдилища в съдебните райони на окръжните съдилища в Добрич, Ямбол, Хасково, Стара Загора и Габрово. Независимо от изключителните конституционни правомощия на ВСС за промяна на границите на съдебните райони, закриване и откриване на съдилища, преди да пристъпи към определяне на приложимия модел за реформа на всеки районен съд съдийската колегия на ВСС ще изслуша и вземе предвид изразените от заинтересованите страни становища и конкретни предложения.

Първото обсъждане, по процедурата за обединяване на районните съдилища в Каварна и Балчик, ще се проведе на 8 юни 2022 г. (сряда), от 14:00 часа, в залата на НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ в гр. Балчик. В срещата ще участват членовете на Висшия съдебен съвет – Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Драгомир Кояджиков и Цветинка Пашкунова. Покани са отправени до народни представители от 8-ми многомандатен избирателен район, Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Гранична полиция“, областния управител на област Добрич, кметовете на общините Балчик и Каварна, административни ръководители на съдилища и прокуратури, нотариуси, адвокати, неправителствени организации, представители на бизнеса в региона и други.

Настоящата процедура е открита с решение на съдийската колегия по протокол № 19/11.05.2022 г. и се обосновава с трайните социално-икономически и демографски тенденции през последните 30 години. На работния форум ще бъде представена и обсъдена идеята за вливане на по-ниско натоварения Районен съд – Каварна към Районен съд – Балчик, като селищата от съдебния район на закрития съд се включат в съдебния район на съда – правоприемник.

Съдилищата са избрани въз основа на задълбочен анализ на резултатите от тяхната дейност, включително натовареност на съдиите, видове дела, брой съдебни служители, бюджет и сграден фонд, както и на съществуващите географски, демографски, транспортни и икономически показатели и характеристики на района. Анализирани са достъпът до правосъдие, населението и специфичните фактори като граничен район и др. Резултатите от реорганизацията на съдилищата ще позволят да се оцени ефективността при цялостна реформа на съдебната карта на следващ етап.

През последните години данните за Районен съд – Каварна показват тенденциозно ниска натовареност – не повече от 25 броя граждански и наказателни дела средномесечно на съдия за последните три години, от които 14 броя  (или 65 %) заповедни дела, при средна за страната натовареност от 37 броя граждански и наказателни дела. Бюджетът на съда нараства ежегодно като за 2019 г. е 756 408 лева, за 2020 г. – 845 547 лева, а за 2021 г. възлиза на 920 876 лева, като се очаква тази тенденция да продължи предвид актуалните социално-икономически условия. Това налага оптимизиране дейността на нисконатоварените съдилища и също така предприемане на действия за по-висока специализация и съответно по-високо качество и обективност в правораздавателния процес.

Правоприемникът Районен съд – Балчик е на близко разстояние – 14 км, с уредена инфраструктура и транспортна свързаност, и според предварителните анализи и разчети достъпът до правосъдие при евентуална реформа ще отговаря на съвременните европейски стандарти.

Настоящата структура на районните съдилища е създадена преди повече от 80 години и не съответства на съвременните условия и тенденции, което рефлектира върху ефективността и качеството на правосъдието.  Същевременно, вече повече от 1 година е внедрена и работи Единната информационна система на съдилищата, която осигурява на гражданите облекчен дистанционен достъп до делата чрез Единния портал за електронно правосъдие.

Предприетите действия от съдийската колегия за реформа на съдебната карта на районните съдилища са в отговор на направената още през 2014 г. в доклада на Европейската комисия по мониторинговия Механизъм за сътрудничество и проверка Препоръка 6 от показател 3 „да се намери решение на положението с натовареността в най-заетите съдилища, въз основа на новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие“.

В откритите през месец май 2022 г. процедури по оптимизиране структурата и организацията на дейността на пилотните районни съдилища в Каварна, Балчик, Тополовград, Елхово, Харманли, Гълъбово, Раднево, Трявна, Дряново и Габрово ще се приложат модели 1 и 2 за реформа, изготвени по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единната информационна система на съдилищата“ по ОПДУ.

Обществените обсъждания ще се излъчват на живо във фейсбук-страницата на ВСС.