петко петков

Петко Петков разясни мотивите си като кандидат за член на ВСС

Общото събрание на следователите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Петко Петков – следовател в Националната следствена служба.

Петко Петков има над 27 години юридически стаж. Неговата професионална кариера започва през 1995 г. като помощник следовател в Районна следствена служба – Елин Пелин към Софийска окръжна следствена служба, където през 1996 год. е назначен на длъжност „следовател“. В периода от 01.11.1996 г. до 01.06.1998 г. е заместник ръководител на Районна следствена служба – Костинброд. От 01.06.1998 г. до 07.05.2002 г. е следовател и ръководител на Столична следствена служба (СтСлС).

В периода от 07.05.2002 г. до 01.06.2005 г е директор на Окръжна следствена служба – Благоевград, а от 01.06 2005 г. до 07.05.2009 г. е директор на Столична следствена служба. От 07.05.2009 г. до 01.07.2010 г. е завеждащ следствен отдел в Стопански отдел при Софийска градска прокуратура. В периода от 01.07.2010 г. до 09.01.2014 г. е заместник директор на Националната следствена служба, след което и до настоящия момент е следовател.

От 2014 г. Петко Петков е председател на Камарата на следователите в България. Автор и съавтор е на няколко актуализирани методики от следователите от НСлС – „Методика за разследване на произшествия в железопътния транспорт“, „Методика за разследване на взривове“ и др.

Следовател Петков е поощряван от главния прокурор със „Служебна благодарности грамота“ два пъти през 2016, както и със „Служебна благодарност“ през 2017 г.

Кандидатурата му е подкрепена от Съюз на юристите в България, от Фондация „Рисърч&Трейдинг Пойнт“, от Управителния съвет на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт и от  Асоциация "ФОРУМ".

При представяне на своята концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, той заяви, че ще се стреми да бъдат защитени интересите на следователите и утвърждаването на тяхното място като равнопоставени магистрати в органите на съдебната власт. Той е категоричен, че няма да прекъсне връзките с колегите си, както и че при колективните обсъждания във ВСС ще отстоява твърдо и последователно политиката и интересите на следствието. Според него мястото на следствието и прокуратурата категорично е в съдебната система. Като изключително важно за доброто функциониране на следствието той посочва създаването на условия за справедливо, предвидимо и адекватно кариерно развитие. Той коментира конкурсните процедури за преместване и повишаване в длъжност, като обясни, че настоящата им уредба в ЗСВ и Наредба № 1 на ВСС води до една субективна оценка, извършвана от ограничен брой магистрати, участващи в конкурсните комисии, въз основа на минимален брой производства и актове.

Убеден е, че процедурата по атестиране не бива да се прилага механично и да се провежда при условия на уравниловка, която до голяма степен убива инициативността и демотивира магистратите. Според него процедурите могат да бъдат ускорени, ако предложенията на административните ръководители и становищата на общите събрания на по-горните органи се поставят в основата на атестациите. Кандидатът сподели своята визия за разширяване на функционалната компетентност на следователите, коментира дисциплинарната практика на ВСС, медийната и социалната му политика, бюджета и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт. Предлага се цялостно „прекрояване“ на кадровото и материално обезпечение на следствените отдели в страната, като се извърши детайлен анализ на натовареността на отделите, с оглед насочването на кадрови ресурси на следователи и служители там, където те са най-необходими, без да се увеличава общата щатна численост, съществуваща в момента. Той коментира, че подкрепя работата на Гражданския съвет и на Съвета за партньорство към ВСС, които дават съответно външна и вътрешна оценка за работата на съдебната система и ВСС.

Петко Петков отговори на поставените от Института за пазарна икономика въпроси и заяви, че на сайта на Висшия съдебен съвет ще бъдат качени отговорите на тези  от Българският институт за правни инициативи.