наталия василева

Наталия Василева – кандидат за член на ВСС, изложи своята концепция

Общото събрание на следователите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Наталия Василева – следовател в Националната следствена служба.

Тя има над 28 години юридически стаж, изцяло като следовател. Професионалната ѝ кариера започва на 22.11.1993 г. като следовател в Районна следствена служба към Столична следствена служба. От 1.08.1997 г. е следовател в Районна следствена служба – Перник, а от 15.03.1999 г. в Окръжна следствена служба – София. От 10.05.2006 г. и към настоящия момент е следовател в Националната следствена служба. В продължение на три мандата е член на Комисията по атестирането и конкурсите.

Кандидатурата на Наталия Василева е издигната от следователи от Националната следствена служба и от следствените отдели при окръжните прокуратури в Благоевград и Бургас. Участвала е в създаването на Камарата на следователите в България, била е секретар на Колегията при Софийска окръжна следствена служба, а в периода от 2012 г. до 2014 г. е била член на нейния Управителен съвет. През 2021 г. е наградена с отличие плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота.

Пред членовете на Общото събрание на следователите тя заяви, че е мотивирана да работи като член на ВСС от дългогодишния си опит като следовател и продължителното ѝ участие в КАК – ПК.

В своята концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, тя посочва необходимост за обсъждане на актуалния статут на ВСС, свързан с неговата дейност, както и подходите и средствата за оптимално и стриктно съобразено с действащото законодателство упражняване на правомощията. Тя изразява убеденост, че единствено по този начин могат да бъдат гарантирани интересите на цялата професионална общност и на всеки отделен магистрат, както и да бъде отстояван авторитета съдебната власт. Следовател Василева предлага преди да се вземе от ВСС дадено решение, то да бъде обсъдено и съобразено със становищата на следователите.

Кандидатът акцентира на необходимостта от повишаване на прозрачността на ВСС и на дисциплинарната дейност. Според нея е необходимо уеднаквяването на дисциплинарната практика и провеждане на отделните действия в разумни, достатъчно кратки срокове. Като абсолютен стандарт да се наложат еднакви критерии за един и същ вид нарушения при осъществяване на тази дейност, настоява следовател Василева. Обръща се внимание на необходимостта от активна социална политика спрямо магистратите и съдебните служители и би работила член на Съвета за създаването на обективни, логически обосновани и справедливи правила за формиране на заплатите на магистратите. Друг приоритет за нея е кадровата политика на ВСС, реализирана чрез провеждането на атестиране и конкурси. Кандидатът открои значението на равномерното и балансирано разпределение на делата като една от най-сериозните предпоставки за равнопоставеност на колегите във всички звена в структурата на съдебната власт. Тя предлага също разработване на нов програмен продукт за разпределение на делата, който освен равномерност, да отчита и тяхната сложност. Наталия Василева смята, че при атестирането на магистратите следва да отпадне критерият за отменени актове, за да се оцени правилно работата на всеки магистрат.

Следовател Василева обръща внимание на значението на професионалната квалификация на магистратите, като предлага конкретни теми свързани с компютърните престъпления, трансграничната престъпна дейност, данъчните престъпления, изпиране на пари, измами и други престъпления против собствеността,   ефективно използване в инструментариума за разследване на специалните разузнавателни средства и други.  „Диалогичността както с всички колеги – магистрати, така и с останалите членове на Съвета е предпоставка и гаранция за пълноценното участие в него и за упражняване на правомощията в интерес на професионалната общност и на гражданите, имащи досег със съдебната система“, смята следовател Василева. Тя обърна внимание върху ролята на Съвета в процеса по подготвяне на законопроекти или подзаконови нормативни актове и участието на негови представители в хода на провежданите обсъждания в комисии и работни групи и необходимостта от повишаване квалификацията на магистратите.

Наталия Василева отговори на въпроси, поставените от Българският институт за правни инициативи и Институтът за пазарна икономика.