Темида

Съдия Калин Иванов изнесе пред ученици лекция за хулиганските прояви и детското насилие

Съдия Калин Иванов от Районен съд – Монтана изнесе пред възпитаници на Финансово-стопанска професионална гимназия /ФСПГ/ „Васил Левски“ – Монтана лекция по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Магистратът запозна учениците от 11 клас със структурата и дейността на съдебните власти в България и спецификата в работата на съдията. В лекцията си съдия Иванов акцентира върху проблемите с детската престъпност и последиците от нея, разясни пред учениците основни положения от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и мерките и наказанията, предвидени в Наказателния кодекс за тях.

Възпитаниците на ФСПГ „Васил Левски“ зададоха въпроси, свързани и с пътнотранспортните престъпления и наказанията на  извършилите ги лица.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира за шеста година по споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет /ВСС/ и Министерство на образованието и науката /МОН/. Целта ѝ е да обогати познанията на учениците за структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да формира правна грамотност и култура сред младите хора, да спомогне за превенцията на детското насилие и повишаването на степента на спазването на законите, както и за увеличаване на доверието на обществото към съдебната власт.