темида

Публикуваха Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по право

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Целта е да се актуализира, приетата с постановление от Министерски съвет Наредбата от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти.

С Наредбата се въвежда единен държавен изпит за студентите от магистърски програми по специалността „Право“ във всички юридически факултети в страната по конспект, утвърден от министъра на правосъдието. А приемът им ще става при условия и ред, определени от конкретното висше училище.

Въвеждат се нови задължителни учебни дисциплини – „Защита на правата на човека“, „Организация на правосъдието и правозащитните институции“, променят се и хорариумите на някои от съществуващите предмети.

Посочват се конкретни практически учения и компетентности, които обучението по специалност „Право“ следва да осигури:

  • формулиране и защитаване на правна теза;
  • анализ на съдебната практика; решаване на казуси;
  • извършване на научно-юридическо проучване, включително на работа с национални и чуждестранни правно-информационни системи;
  • академично писане;
  • участие в дебати, реторика и съдебна реторика;
  • подготовка и провеждане на преговори по юридически казус;
  • подготовка на проекти на юридически документи, включително на договори, правни съвети, искови молби, отговори на искови молби, подготовка на пледоарии, съдебни актове и други процесуални документи;
  • професионални отношения с колеги, клиенти и граждани, търсещи юридическа институционална помощ и съдействие;
  • юридическа професионална етика.

Въвежда се още учебна практика от втори до пети курс, която ще е не по-малко от четири седмици годишно по дисциплини, изучавани през съответната година. Програмата и редът на учебната практика ще се определя със споразумение между съответния факултет и приемащите институции, организации и субекти, в които тя се осъществява. Министърът на правосъдието ще осъществява контрол за реда на протичане на учебните практики.

Дава се възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността „Право“. В тях ще се осигурява възможност на студентите да придобият умения, необходими за упражняване на юридическата професия чрез лекции, симулации и работа с реални казуси под ръководството на практикуващи юристи.

Предлага се езиково обучение, като избираема дисциплина, във всички юридически факултети. Запазват се задочната форма на обучение като хорариумът се изравнява с редовната форма.

Проектът на Наредба е изготвена от работна група с представители на академичната общност, адвокатурата, магистрати, неправителствени организации, студентски организации и експерти от Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката. 

Проведени бяха срещи с представители на организации на студенти, обучаващи се в специалност „Право“, както и с деканското ръководство на юридическите факултети в страната.

За изработване на актуализираните правила Министерството на правосъдието взе предвид и резултатите от направенатаанкета, в която над 1800 студенти и практикуващи юристи изразиха позицията си за реформата в юридическото образование.