съд Тетевен

Председател на Районен съд – Тетевен е Ани Георгиева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 10 гласа „за“ Ани Георгиева за административен ръководител – председател на Районен съд – Тетевен. Кандидатурата ѝ е получила и единодушна подкрепа от съдиите в общото събрание на съда.

Съдия Георгиева има над 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Назначена е на длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен на 4 март 2015 г., от 1 ноември 2016 г. е командирована в Районен съд – Луковит за срок от три месеца. Работила е като юрисконсулт и адвокат, била е хонорован преподавател по гражданско право.

Тя е мотивирана да кандидатства за длъжността от придобитите знания и опит в различни юридически области, от своето желание за професионално развитие и усъвършенстване, и разчитайки на изградените качества – колегиалност, толерантност, спазване на стриктна дисциплина и професионализъм.

Кандидатът посочи, че Районен съд – Тетевен има отличен и сплотен колектив, на което се дължат постигнатите резултати, затова насочва управленските си приоритети за продължаване предоставянето на качествено и справедливо правосъдие, бързо, ефективно и прозрачно правораздаване. За постигането им се предвиждат мерки за индивидуализиране и споделяне на добри практики, както и за повишаване на бързината за разглеждане на делата. Акцентира се на повишаването на професионалната квалификация чрез участие в провежданите от НИП и организиране на регионални обучения, и чрез ежемесечни събрания на съдиите, включително с магистрати от други съдилища в съдебния район за обсъждане на резултатите от инстанционния  контрол на съдебните актове, на тълкувателни решения на ВКС и на европейската практика,  както и на проблеми в правораздавателната дейност.

Кандидатът предвижда мерки за повишаване на компетентностите на съдебните служители, включително за прилагане на електронното правосъдие и за работа със софтуер за трансформация на глас в писмен текст. Планират се мерки за подобряване на работата на съда с медиите и обществото и за повишаване на общественото доверие, както и за популяризиране на медиацията. Набелязани са конкретни действия за реконструкция на сградния фонд.

Въпроси към съдия Георгиева поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Драгомир Кояджиков и Атанаска Дишева – членове на ВСС, относно механизма за предоставяне на въззивни наказателни дела от административен характер на Административен съд – Ловеч и налична ли е противоречива съдебна практика по тях, има ли специализация на съдиите в Районен съд – Тетевен, за натовареността на магистратите и кадровата обезпеченост на съда.

Подкрепа за кандидата заяви Драгомир Кояджиков – член на ВСС, като посочи, че с избора се осигурява приемственост в успешно работещ и с добър микроклимат съд.