съд враца

Бивш кмет на с. Галиче и негов съучастник са предадени на съд за документни престъпления

Районна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт срещу Ц. Ч. и срещу Ц. Н. за извършени от тях престъпления по НК. Обвиняемият Ц. Ч. заемал длъжността кмет на кметство Галиче. В това качество той изпълнявал законово регламентирани нотариални функции. Това включвало право да удостоверява подписи върху частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписите и съдържанието на пълномощно по Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписите и извлечения от документи и книжа.

В продължение на дълъг период от време Ц.Ч. бил земеделски производител и собственик на животновъден обект. Сключвал множество договори за аренда и наем със собственици на земеделски земи в района на с. Галиче. Разполагал с техните лични данни и данните за собствеността им, а в качеството си на длъжностно лице имал достъп до националната база данни. Дейността по отглеждането на животни се водела на името на жената, с която той живеел на семейни начала – обвиняемата Ц.Н. Тя го упълномощила да я представлява пред всички органи във връзка с управлението на дейността.

След изтичане на срокове по договорите за аренда на недвижими имоти обвиняемият Ц.Ч. решил да използва данните, които имал и да състави нови такива без знанието на собствениците им. За целта от тяхно име били изготвени 11 пълномощни, с които обвиняемата Ц.Н. била упълномощена да подписва договори. Полагането на подписите и ръкописното изписване на имената на упълномощителите било извършено от неустановени лица. Тези неистински частни документи били удостоверени от Ц.Ч. в качеството му на длъжностно лице, след което обвиняемата ги представила пред нотариус.

Впоследствие съставените по този начин договори за аренда – без знанието и съгласието на собствениците на земеделските имоти, послужили като основание на обвиняемия Ц.Ч. да ги обработва и да ги завява за подпомагане за срок от 10 години. Такива били „сключвани“ и с починали лица, чиито наследници също не били информирани.

В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебно-почеркови и технически експертизи. Според заключенията им, подписите и ръкописните текстове за упълномощител в пълномощните не са изпълнени от титулярите – лицата за които се отнасят, а чрез опит за тяхното имитиране.

С действията си обвиняемият Ц.Ч. е извършил документно престъпление. В кръга на службата си той е съставил официални удостоверителни документи – нотариални удостоверявания на подписи на 11 лица върху пълномощни, в които удостоверил неверни обстоятелства. В действителност те не били положени пред него от титулярите. Неговият съучастник – обвиняемата Ц.Н., съзнателно се е ползвала от неистински удостоверителни официални документи, на които е придаден вид, че изхождат от 11 различни лица. В тях е било отразено, че те са я упълномощили да действа от тяхно име и за тяхна сметка относно собствените им или наследствени земеделски земи, което не било вярно.

Предстои делото да продължи в съда.