Висш съдебен съвет

ВСС решава на 18 май за предсрочно освобождаване на Гешев

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за редовно и допустимо предложението на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов от 16.07.2021 г., както и уточнението на министъра на правосъдието Надежда Йорданова от 19.04.2022 г., за предсрочно освобождаване от длъжност на Главния прокурор на Република България Иван Гешев, поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3 т. 5 от Конституцията на Република България.

Предложението на служебния министър на правосъдието е изготвено, въз основа на информация от министъра на вътрешните работи, като в изпълнение на решение на Пленума на ВСС от 12 април 2022 г. министър Йорданова отстрани нередовностите по предложението на проф. Стоилов. Изложени са фактически обстоятелства и тяхната правна квалификация по четири групи факти и обстоятелства, за които се твърди че съставляват тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Направени са уточнения по отношение на обстоятелствата, свързани с разгласяване на данни от досъдебно производство, представляващо нарушение на чл. 32 и чл. 33 от ЗСРС, както и публични изявления и коментари, които показват пристрастност и предубеденост и нарушават презумпцията за невиновност; липса на еднакви критерии при преценката и действията по случаи, засягащи лица, заемащи висши държавни длъжности; използването на служители от Бюрото за защита на свидетели за извършване на претърсвания и изземвания в сградата на президентството, което е злоупотреба с техните служебни задължения, нарушава принципа на разделението на властите и е недопустимо посегателство над друга конституционно установена институция; пренебрегване на принципа за случайно разпределение на делата (чл. 9 ЗСВ), чрез създаване на специализирани отдели в СРП и СГП, в чието кадрово окомплектоване участват командировани прокурори, поставящо под въпрос тяхната независимост.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 17, ал. 3 от Вътрешните правила за установяване на основание за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор (Правилата), допусна събирането на доказателства. Те следва да бъдат предоставени в 7-дневен срок, считано от датата на вземане на решението, след което членовете на ВСС ще могат да се запознаят с тях в 3-дневен срок.

На основание чл. 15 от Правилата Пленумът на ВСС откри процедура по чл. 175, ал. 5 от ЗСВ за установяване на основание за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на основанията по четирите точки в предложението на министъра на правосъдието от 2021 г. и уточнението от 2022. С цел пълното и всеобхватно изясняване на релевантните факти предложенията на служебния и на настоящия министър на правосъдието, ведно с направените уточнения и предоставените доказателства, ще бъдат разгледани съвместно в обща процедура.

Следващото заседание на Пленума на ВСС за разглеждане по същество на предложенията за предсрочно освобождаване на главния прокурор е насрочено за 18 май 2022 г., от 09.30 ч. и съгласно Правилата ще се излъчва пряко по БНТ.