Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС одобри използването на специализирана информационна система

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от изпълнението на Дейност 5 „Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите /СИСМА/“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС чрез финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.

На основание Закона  за съдебната власт СИСМА е одобрена за използване във ВСС и ще бъде внедрена през май 2022 г. При искане от орган на съдебната власт за използване на системата, достъп ще бъде предоставян от администрацията на ВСС по правила, приети от Пленума на ВСС.

СИСМА обхваща описателните и други налични статистически данни, необходими за провеждане на анализи в контекста на оптимизиране на съдебната карта, като чрез интеграция с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната деловодно-информационна система (за 28-те административни съдилища), Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, Централизираната информационна система на следствените служби, Единната информационна система за противодействие на престъпността и данни от НСИ ще дава възможност за извеждане на справки и визуализиране на таблици, графики и диаграми по зададени шаблони, с оглед на интервалите от време, на които може да бъдат получавани данните. Ще се вземат предвид данни за териториалното деление на съдебната система; съдебна статистика на ниво съдебна структура – структура на делата, новообразувани преписки в прокуратурата, новообразувани дела в съдилищата, брой и вид дела, продължителност на разглеждане на дела, ниво на натрупване на дела, натовареност на съдии и прокурори и други; криминогенна обстановка  по актуална полицейска статистика; социално-демографска структура на населението; икономическа активност, технологична инфраструктура.

СИСМА е предвидена за работа в администрацията на ВСС за целите на изготвяне на ежегодните анализи за натовареност на магистратите, както и за целите на анализ на възможностите за оптимизиране на съдебните райони и влиянието на отделните фактори върху структурата на генерираната натовареност. Предвидено е обучение за работа със системата на общо 30 оператори – магистрати, съдебни служители, системни администратори, вкл. служители от АВСС.

Разработчик на СИСМА е „Информационно обслужване“ АД, като представители на дружеството направиха презентация на СИСМА и нейните функционалности.