Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати щатната численост на Специализираната прокуратура с 1 свободна длъжност „прокурор“ и разкри 1 длъжност в Окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението. Необходимостта от новата длъжност е поради големия обем работа на прокуратурата, включваща и извършване на постоянен мониторинг върху дейността на девет районни прокуратури, които предстоят да бъдат окрупнени, съгласно решение на Пленума на ВСС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители – Гергана Мутафова и Даниела Марчева, както и служители от администрацията на ВСС за участие в срещи по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). От страна на администрацията са ангажирани Главният секретар на ВСС, директорите на дирекции – „Бюджет и финанси“,  „Информационни технологии и съдебна статистика“, „Правна“, както и представител на отдел „Обществени поръчки“.

Решението е във връзка с писмо от Министерство на финансите по повод предстоящата техническата среща на експертно равнище за изпълнение на НПВУ, която ще се проведе на 29.04.2022 г. от 10.30 ч. На нея ще бъдат обсъдени предстоящите стъпки по изпълнението на инвестициите и реформите, включени в плана, съгласно направените предложения от Върховния административен съд, Висш съдебен съвет и Прокуратурата на Република България.