Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС изпраща на министъра на правосъдието промените в наредбата за електронните дела

Пленумът на Висшия съдебен съвет изпраща, на основание чл. 360и ЗСВ,  на министъра на правосъдието Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 01.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.

Промените в Наредбата са свързани с привеждане на отделни разпоредби в съответствие с действащата нормативна уредба, вкл. приемането на нов Правилник за администрацията в съдилищата, както и преодоляване на известни затруднения, свързани с регистрацията на електронни документи в информационната система. С основното изменение в чл. 46, ал. 2 от Наредба № 5, регистрацията на съдебния акт и получаването на уникалния регистров номер, която включва и датата на регистрация, ще отразява датата на обявяване на акта в ЕИСС, която ще е свързана с обявяване на акта според процесуалните закони и правилниците за администрацията на съдилищата и на ВКС. Въвеждането на датата в съдържанието на съдебния акт, изготвен в електронна форма, ще съответства и на актовете, изготвени на хартиен носител и обявени до този момент в книгите на съдилищата. Датата ще посочва точно момента на влизане в сила на съдебния акт и упражняването на правата на страните. При постановяването на присъди по наказателни дела, това ще е датата на обявяване на акта в открито съдебно заседание.

В срока на процедурата за обществени консултации са постъпили пет становища и предложения – от административните ръководители на Административен съд – Добрич, Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Девин, от Сдружение „Асоциация на оценители, вещи лица и експерти“ и Сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република България“, както и от съдия от Софийски районен съд.