мвр

Тенденции и причини за неосъществени от ГДБОП арести от 2018 г. до момента

В хода на работата по документиране на престъпната дейност на групите по досъдебните производства се провеждат множество срещи между разследващите екипи на ГДБОП и наблюдаващите прокурори по съответните дела. След като екипите изпълнят в цялост указанията на наблюдаващите прокурори, служителите уговарят дата или срок, в който да се пристъпи към задържане на участниците в организираната престъпна група /ОПГ/. От страна на разследващите екипи се предприемат необходимите действия с цел организация на процесуално-следствени действия /ПСД/ и обезпечаване на лица и адреси, подготвят необходимите планове и заповеди. Оказват съдействие на прокурорите за внасянето на исканията за определения за адресите и лицата по досъдебните производства. Наблюдава се тенденция след извършването на тези действия, въпреки създадената цялостна организация и съгласувана дата за провеждане на специализирана полицейска операция /СПО/, наблюдаващите прокурори да отменят реализацията, като посочват следните мотиви за общо 15 досъдебни производства:

Висока натовареност на наблюдаващите прокурори от Специализирана прокуратура;

Допълнително прецизиране на адресите и лицата, спрямо които да бъдат извършени ПСД с оглед тяхното намаляване;

Неконкретизирано устно разпореждане на Административния ръководител на Специализирана прокуратура.

За спирането или забавянето на работата по тези досъдебни производства, още през октомври миналата година  главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров изпрати писмо до Инспектората на Висшия съдебен съвет. В него той информира за възникващите от това затруднения в разследването на организирани престъпни групи.

Към момента нереализираните престъпни групи, за които ГДБОП има готовност за действие след санкция на наблюдаващ прокурор, са както следва:

Отдел „Корупция и изпиране на пари“

1. ДП №…/ 2019 г. на СО-СП, пр. пр. №…./2019 г. по описа на СП, образувано по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК и чл. 242 и чл. 253 от НК.

Наблюдаващ прокурор: В. Ф.

Извършени действия: На работна среща е планирана реализация на 27.03.2020 г., която не е проведена. Отмяната е и заради въведената епидемична обстановка в страната. Междувременно, на 17.02.2020 г. в ГДБОП е постъпило постановление от наблюдаващия прокурор за извършване на действия по разследването съвместно със служители на ДВС-МВР и КПКОНПИ. Впоследствие няма проведени съвместни действия между служителите на ГДБОП, ДВС-МВР и КПКОНПИ. През декември 2020 г., по инициатива на ГДБОП е проведена нова работна среща с наблюдаващия прокурор, на която той е изискал да му бъде изготвена нова обобщена справка по случая. Справката е изпратена в СП на 15.01.2021 г. До момента няма проведена нова работна среща на екипа, работещ по случая.

2. ДП ../2020 г. по опис на СО-СП, пр. пр. № …/2020г. по описа на СП, образувано по чл. 321, ал. 3, т. 2 във вр с ал. 2 вр. чл. 255, ал. 3 и чл. 253, ал. 1 и 2 от НК.

Наблюдаващ прокурор: Д. Г.

Извършени действия: На работна среща е планирана реализация за 18.05.2021 г. Получени са определения за действия по разследването, разрешени от СНС. При подготовка на реализацията и при изготвянето на съвместен план със СП, на 14.05.2021 г. е получено разпореждане от ръководството на ГДБОП за отмяна на реализацията, по указания от СП.

3. ДП № …/2019г. по описа на ГДБОП, пр.пр. № …./2019 г., по описа на СП, образувано по чл. 321 ал. 3  вр. ал. 2, във вр. с чл. 248а, ал. 2 от НК.

Наблюдаващ прокурор : Й. Г.

Извършени действия: През юли 2020 г. е проведена работна среща от екипа, на която е планирано провеждането на действия по разследването. До момента не е проведена нова работна среща на екипа, работещ по случая. Наблюдаващият прокурор иска писмен доклад без да му се докладва досъдебното производство /ДП/, не дава указания.

ДРУГИ ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

4. ДП №…/2019 г. на СО при СП, пр. пр. №…./2019 г. по описа на СП за престъпление по чл. 321 и чл. 255 от НК.

Наблюдаващ прокурор: И. М.

Извършени действия: Работата по случая е започнала въз основа на придобита оперативно значима информация за организирана схема за извършване на престъпления против данъчната и осигурителната система – измама с ДДС чрез деклариране на привидни вътрешнообщностни доставки /ВОД/ към европейски контрагенти с профил на „липсващ търговец“ и собственици български физически лица. В схемата за измама с ДДС участват група регистрирани по реда на ЗДДС български търговски дружества. С писмена справка информацията е докладвана в СП в края на 2019 г.. Последната среща с наблюдаващия прокурор е през месец март 2021 г. През май 2021 г. по делото е извършен  анализ от служител на ГДБОП, който е изпратен на вниманието на следовател.

5. ДП № ../2019 г. по описа на СБОП Перник, пр. пр.№…/2019 г. на СП за престъпление по чл. 321, ал. 3, ал. 2 от

Наблюдаващ прокурор: И. М.

Извършени действия: В СБОП Перник е получена информация, че от 2014 г. до момента членовете на ОПГ регистрират фирми с фиктивна дейност от типа „липсващ търговец” с цел извършване на дейност против осигурителната система на страната, които в последствие са прехвърлени на лица с нисък социален и образователен статус. От СП е планирана реализация на 23.03.2020 г., която е отложена (първоначално за 17.06.2020 г.). Изготвени са заповед и план за реализация. В хода на разследването по ДП са провеждани срещи с наблюдаващия прокурор, последната – през юни 2021 г., като по субективни причини е уговорено пристъпване към реализация през септември 2021 г. Наблюдаващият прокурор отказва провеждане на СПО.

6. ДП № ../2019 г. по описа на СБОП Варна, преобразувано в сл. дело №…/2019 г., пр. пр. №…./2019 г. на СП, образувано за престъпление по чл. 159а, вр. чл. 321, ал. 3, пр. 2 от НК

Наблюдаващ прокурор: М. М.

Извършени действия: В изпълнение на приетите решения от проведена координационна среща на 14.02.2020 г., от наблюдаващия прокурор е изготвена Европейска заповед за разследване (ЕЗР). Предстои ДП да бъде изпратено по компетентност на Варненската окръжна прокуратура за продължаване на разследването.

7. ДП № ../2020 г. по описа на СБОП Варна, пр. пр. № …/2020 г. по описа на СП, образувано за престъпление по чл. 321 във вр. с чл. 354а и чл. 354в от НК срещу ОПГ за производство и разпространение на марихуана на територията на област Варна.

Наблюдаващ прокурор: М. Н.

Извършени действия: За всички извършени оперативно-издирвателни действия /ОИД/ и действия по разследването е уведомен наблюдаващият прокурор. На 02.06.2021 г. е проведена работна среща от разследващия екип и наблюдаващия прокурор по ДП, на която са получени устни указания. Изпратен е писмен доклад по чл. 203 от НПК, без да се изисква самото дело от наблюдаващия прокурор. Дадени са указания, които ако бъдат проведени, биха довели до разконспириране на дейността на лицата от ОПГ. Към настоящия момент има отказ от страна на СП да се провежда СПО по делото.

8. ДП № ./2019 г. на СБОП Варна, пр. пр. № …./2018 г. на СП, образувано за престъпление по чл. 321, ал. 2 от НК.

Наблюдаващ прокурор: С. К.

Извършени действия: Има възможност за извършване на действия по разследване с оглед събиране на доказателства и привличане на обвиняеми лица за участие в ОПГ. През октомври 2021 г. е изпратено към ОП – Варна.

9. ДП № ../ 2020 г. на СБОП Варна, пр. пр. № …./2019 г. на СП, образувано за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 и ал. 2, и чл. 212, ал. 2, чл. 308 и чл. 313 от НК. Преобразувано е в следствено дело при СО-СП в началото на 2022 г.

Наблюдаващ прокурор: В. М.

Извършени действия: ДП е образувано във връзка с получена информация за длъжностни лица в общинската администрация, извършващи действия по манипулиране на данни с цел намаляване на данъчни задължения и местни такси. Повече от една година няма произнасяне от страна на наблюдаващия прокурор.

10. ДП № …./2018 г. по описа на СБОП Шумен, пр. пр. № …/2016 г. по описа на СО – СП, образувано за престъпление по чл. 220, вр. чл. 282, вр. чл. 321, ал. 3 от НК, касаещо сключване на неизгодни сделки и корупционни прояви в община. От 2020 г. се води спор за подсъдност на делото между Окръжна прокуратура – гр. Търговище, ВКП и СП.

Наблюдаващ прокурор : П. Б.

Извършени действия: Установени щети в особено големи размери, нанесени на общината.

11. ДП …/2020г.  по описа на СБОП – Варна, пр. пр. …./2020г., образувано за престъпления по чл. 321, вр. 213а, 214 от НК.

Наблюдаващ прокурор:  В. Б.

Извършени действия: Делото е докладвано по чл. 203 от НПК. Към настоящия момент делото е на производство при РП. Има отказ от страна СП да се провежда СПО по делото.

12. ДП № …/2020 г. по описа на СБОП В. Търново, образувано за престъпление по чл. 321, ал. 6, вр. чл. 213а и чл. 214 от НК.

Наблюдаващ прокурор: И. П.

Извършени действия: ДП се води срещу ОПГ, извършваща мащабна престъпна дейност на територията на цялата страна, свързана с принудителни действия при събиране на просрочени парични вноски по отпуснати парични кредити. По случая са запознати и е проведена работна среща с отдел „Контратероризъм“ в ГДБОП, на която е уточнено работата по случая да продължи в ГДБОП, като образуваното ДП на СБОП-Велико Търново ще бъде обединено с ДП на ГДБОП, образувано за престъпление по чл. 321, ал. 1 от НК. Събраните към момента данни по ДП са достатъчни за пристъпване към реализация и извършване на други ПСД. През месец декември 2021 г. е изпратено на доклад по чл. 203 от НПК до прокуратурата.

13. ДП № ../2020 г. по описа на СБОП Плевен, пр. пр. № …/2020 г. по описа на СП, образувано за престъпление по чл. 321, вр. с чл. 159а от НК срещу ОПГ, извършваща трафик на хора с цел просия.

Наблюдаващ прокурор: К. Г.

Извършени действия: За извършеното до момента е уведомен наблюдаващият прокурор и е взето решение за пристъпване към реализация, без да е уточнена конкретна дата.

14. ДП № ../2019 г. по описа на СБОП Пловдив-град, пр. пр. …/2019 г. по описа на СП, образувано за извършени престъпления по чл. 321 във вр. с чл. чл. 277, 278 и 278а от НК.

Наблюдаващ прокурор: К. С.

Извършени действия: На 01.03.2021 г. делото е изпратено на доклад в СП с искания по чл. 161 от НПК. Исканията не са внесени от СП в Специализирания съд и има отказ от страна на СП за провеждане на СПО. На 03.03.2021 г. ДП е изпратено на наблюдаващия го прокурор, ведно с изготвено предложение за провеждане на реализация. На 14.07.2021 г. ДП е върнато в СБОП Пловдив-град с дадени указания, постановени от наблюдаващия прокурор за изготвяне на писмен доклад с изложени аргументирани предложения за предстоящи действия по разследването и периоди на извършването им с оглед планиране на работна среща във връзка с хода на разследването. Към настоящия момент по делото има назначен нов прокурор, която е изискала делото за запознаване.

15. ДП № …/2021 г. по описа на Сектор БОП Пловдив-град, пр. пр…./2021 г. по описа на СП, образувано за извършени престъпления по чл. 321 във вр. с чл. чл. 234 от НК.

Наблюдаващ прокурор: Р. М.

Извършени действия: На 09.06.2021 г. са направени определени искания спрямо четири лица от служителите на СБОП-Пловдив, но до момента няма отговор от наблюдаващия прокурор. По указания се изпълняват други  действия по разследването. До момента има отказ от страна на СП за провеждане на СПО.