сгс

СГП разпореди проверка във връзка със сигнал от министъра на труда и социалната политика

В Софийска градска прокуратура (СГП) е постъпил сигнал от министъра на труда и социалната политика относно констатации по одитен доклад за оценка на процеса по планиране и провеждане на обществени поръчки в Агенция по заетостта, свързани с разходване на средства от Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Посочено е, че сигналът е изпратен и на Европейската прокуратура и на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Към сигнала са приложени два одитни доклада, в които е посочено, че при извършване на фактически проверки (проверки на място) на процеса по възлагане на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори одиторският екип е направил констатации относно случаи, които попадат в хипотезата на нередност – индикатор на измама по смисъл на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския Съюз.

По случая незабавно е разпоредена проверка по реда на чл. 145, ал. 1 от Закона за съдебната власт, в хода на която ще бъдат проверени твърденията относно неправомерно провеждане на поръчки и неизпълнение на договори от страна на Агенция по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд.

Проверката е възложена на Главна дирекция „Национална полиция“, която следва да изпълни дадените от прокурора указания.