СРС

40% повече досъдебни производства са наблюдавани в СРП през 2021 г.

През 2021 г. в Софийска районна прокуратура (СРП) са наблюдавани 55 364 досъдебни производства, или  с близо 40 %  повече в сравнение с 2020 г., когато техният брой е бил 39 963, сочат данните от годишния отчет. Приключените досъдебни производства през изминалата година са 19 987, което е с 10,5 % повече в сравнение с 2020 г., когато те са били 18 087.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. се наблюдава увеличение с 60,57%  на общия брой на решени през 2021 г. досъдебни производства от прокурор, а именно – 43 350 броя , при 26 997 за 2020 г., като 42 964 от тях са били решени в срок до 1 месец. Внесените в съда през 2021 г. досъдебни производства са 2657 срещу 2818 лица. Обвинителните актове са 1822, като с тях са предадени на съд 1932 лица. През отчетния период са повече и осъдените и санкционирани лица – 2239, като за  2020 г. те са били 1967. За 2021 г. осъдените физически лица, спрямо които е определено и наложено наказание „лишаване от свобода“  са 1611 и  представляват  близо 60% от общия брой осъдени и санкционирани лица.

Най-много са образуваните досъдебни производства за кражби, съответно по чл. 194 НК – 3157 дела, чл. 195 НК – 2288 дела, следвани от досъдебните производства за унищожаване и повреждане на имущество по чл. 216 НК – 552 дела, измами, от които такива по чл. 209 НК – 477 дела, чл. 210 НК – 22 дела и чл. 211 – 7 дела, документни измами по чл. 212 НК – 58 дела, компютърни измами по чл. 212а  НК – 68 дела.

Сериозен ръст на образуваните досъдебни производства в СРП и на осъдените и санкционирани лица по обвинение за шофиране след употреба на алкохол и наркотици е отчетен за 2021 г. През 2021 г. са образувани 762 досъдебни производства за престъпления по чл. 343б  НК,  докато през 2020 г. те са били 526. За изминалата година прокурорите при СРП са внесли 561 обвинителни акта за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, вследствие на които са осъдени и санкционирани 527 лица.

Ръст се отчита и при престъпленията, извършени в условията на домашно насилие – телесна повреда, закана за убийство и нарушаване на заповед за защита. Преписките и досъдебните производства, образувани за престъпления, извършени в условията на домашно насилие за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в СРП, са общо 1731. За 2020 г. те са били 1313. По-голямата част от тях са решени.

Има увеличение и на новообразуваните  през 2021 г. досъдебни производства за престъпления против личността – 2139 дела, при 1940 производства за 2020 г., като от тях в съда са внесени 336 акта срещу 373 лица. Най-голям брой от новообразуваните дела по тези престъпления са били за подпомагане и/или склоняване към самоубийство (по чл.127 от НК) – 844.  На следващо място са причинените умишлени телесни повреди по чл. 128–131 НК – общо 665 дела, следвани от заканите с престъпление – 351.

За отчетния период в СРП са били наблюдавани общо 2624 дела за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда, като новообразуваните са 2001 на брой. Общо решени от прокурор са били 2190 от наблюдаваните дела, внесените в съда са 314 от тях. Осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт са 228. 1984 са делата за престъпления по чл. 354а от НК – държане на наркотични вещества без разрешение.

През 2021 г. прокурорите в СРП са работили по 51 дела за престъпления по чл. 155, чл. 159а  и  чл. 159в НК, свързани с трафик на хора. От тях 22 производства са решени, 4 са внесени в съда. Пострадали от описаните по-горе престъпления са 82 лица, от които 9 непълнолетни и 4 малолетни.

Миналата година е отбелязано и увеличение на натовареността на прокурорите в СРП.

Безспорен приоритет на СПР и през 2022 г. ще бъде противодействието на така наречената „битовата престъпност“, на кражбите и престъпленията, свързани с посегателства върху личността. Усилията на прокурорите от СРП ще бъдат насочени към противопоставяне срещу подобни деяния, независимо от паричната оценка на предмета на престъплението, а целта е реализиране на наказателната отговорност на отговорните лица.