Висш съдебен съвет

Мария Дучева оглави Районен съд – Айтос

Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Мария Дучева за административен ръководител – председател на Районен съд – Айтос. Тя има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва през 2009 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Бургас. От 2012 г. е прокурор в същия орган. На 6 януари 2014 г. е преместена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград. В периода 27 април 2015 г. – 18 май 2015 г. правораздава в Районен съд – Сливен, след което е назначена за административен ръководител на Районен съд – Айтос, а от 19 май 2020 г. и за и. ф. председател на съда. Кандидатурата ѝ за втори управленски мандат е подкрепена от общото събрание на съда.

Съдия Дучева заяви, че е мотивирана от придобития житейски, юридически и административен опит и има амбиция да надгради постигнатото в своя мандат, както и да реализира набелязаните нови приоритети. Според нея основна цел е запазването на добрите резултати на съда по критериите – независимост, ефективност, прозрачност, отчетност и повишаване на общественото доверие в правораздавателната система. В тази връзка ще бъдат приети нови и усъвършенствани  правилата за работа в съда, като продължи практиката на строг контрол върху срочността на произнасяне. Предвижда се създаване на електронен регистър на практиката на въззивния и касационния съд по дела, с цел запознаване на всички магистрати с тях. Съдия Дучева отчете резултатите за кадрово, материално и техническо обезпечаване на съда; прилагането на  електронното правосъдие, дейността на съдебно-изпълнителната служба; повишаване квалификация на работещите в съда и други.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд и Атанаска Дишева – член на ВСС, като се позоваха на изразената подкрепа от Общото събрание на съда, доказаните професионални, етични и ръководни качества на кандидата, убедителното представяне, и показаното умение да формулира и решава проблемите на съда.