Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Радостин Радков – председател на Административен съд – София-град, за изпълняващ функциите „административен ръководител “ на АССГ, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е, във връзка с предстоящото изтичане на мандата му като председател на съда.

Колегията отложи разглеждането на негова молба за преназначаване на длъжност „съдия“ в АССГ за провеждане на съгласувателна процедура за свободните длъжности в съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет състави Списък на действащите съдии по реда на чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който в 14-дневен срок от насрочване на прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, съответната колегия на ВСС съставя списъци на действащите магистрати, които служат за избирателни списъци.

Списъкът, в който са включени 2210 съдии, се публикува на интернет сайта на ВСС.

На основание чл. 5, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, Колегията възложи на администрацията на ВСС да извърши служебна проверка на действащите съдии, като актуализира избирателния списък.

В тридневен срок от публикуване на списъка всеки съдия, на основание чл. 29д, ал. 2 от ЗСВ може да поиска от Съдийската колегия на ВСС да бъде включен в него. Колегията се произнася в тридневен срок от постъпване на искането с решение, което не подлежи на обжалване.

Съдийската колегията на Висшия съдебен съвет командирова Любка Петрова – съдия във Върховния административен съд, за участие в интервюта за предварителен подбор на кандидати за съдии в Единния патентен съд (ЕПС) в Мюнхен – Германия, и в Люксембург, Велико Херцогство Люксембург.

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г. тя е номинирана за представител на Република България в Консултативния комитет на ЕСП. Като негов член магистратът ще участва в предварителния подбор на кандидатите за съдии в ЕСП.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра председател на Районен съд – Сливен. Кандидатурата на Живка Желязкова-Спирова – и. ф. „административен ръководител –председател“ на Районен съд – Сливен, получи 4 гласа „за“ и 6 гласа „против“.

Колегията прекрати процедурата по отношение на Иван Манчев – съдия в Районен съд – Сливен, след като той заяви, че оттегля кандидатурата си.

Решението на СК подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.