Висш съдебен съвет

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдиийската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарни производства по направените от Инспектората към ВСС предложения за налагане на дисциплинарно наказание на Марина Цветкова и на Симеон Стойчев – съдии в Районен съд – Самоков. Колегията изпрати Акта за резултати от 25 януари 2022 г. от извършена проверка в Районен съд – Самоков, възложена със заповед от 15.11.2021 г. на главния инспектор на ИВСС, на председателя на съда, на председателя на Софийския окръжен съд, на председателя на Апелативен съд – София, на председателя на Върховния касационен съд и на министъра на правосъдието, по компетентност.

Колегията указа на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ на административния ръководител на Районен съд – Плевен, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението, следва да отстрани подробно изброени недостатъци в направеното предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Замфирова – съдия в Районен съд – Плевен.

Председателят на съда ще бъде уведомен, че при неизпълнение в срок на дадените указания, предложението ще бъде оставено без разглеждане.