вкс

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във ВКС до края на март

Наказателно дело срещу Десислава И., Биляна П. и Петко Д. за подкуп в големи размери, І наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по протест и жалби на Десислава И., Биляна П. и Петко Д. срещу присъда на Апелативния специализиран наказателен съд, с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд.

С въззивната присъда:

– Десислава И. е призната за виновна за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Район „Младост“, Столична община, като извършител, в съучастие с Биляна П. и Петко Д. – помагачи, е поискала и приела от Александър В. дар, който не ú се следва – за времето от 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. е поискала 250 000 евро, за да извърши действия по служба, като за времето от 11.04.2018 г. до 13.04.2018 г. е намалила размера на поискания дар на 187 500 евро, а на 17.04.2018 г. е приела сумата от 70 000 евро (съставляваща първата част от поискания дар, получена от помагача Петко Д.), като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 8 г., „глоба“ от 15 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 10 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 10 г., като е оправдана по част от обвиненията;

– Биляна П. е призната за виновна за това, че в съучастие като помагач с Десислава И. – извършител, и Петко Д. – помагач, умишлено улеснила Десислава И. да поиска и приеме дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 7 г., „глоба“ от 12 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 9 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 9 г., като е оправдана по част от обвиненията;

– Петко Д. е признат за виновен за това, че в съучастие като помагач с Десислава И. – извършител, и Биляна П. – помагач, умишлено улеснил Десислава И. да поиска и приеме дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 6 г., „глоба“ от 10 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 8 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 8 г., като подсъдимият е оправдан по част от обвиненията.

С определение съдебният състав по наказателното дело се отвежда от разглеждане на делото. Новият съдебен състав (Спас Иванчев – докладчик, Румен Петров и Татяна Грозданова – членове) е формиран на случаен принцип в съответствие с Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд.

Наказателно дело за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“, ІІІ н. о., докладчик: Красимира Медарова.

Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г., както и на частните обвинители и гражданските ищци срещу решението на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Варна по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Пламен Н. е признат за виновен в това, че като координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в условията на независимо съпричиняване с Георги Г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на четири лица, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. с 5 г. изпитателен срок. Георги Г. е признат за виновен за това, че като управител на „Дигинг“ ЕООД, при независимо съпричиняване с Пламен Н., причинил смъртта на повече от едно лице и е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетения за причинени неимуществени вреди. Признати за невиновни и оправдани изцяло са останалите подсъдими.

С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната, като Валентин П. и Виолета Д. са признати за виновни в това, че поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност причинили смъртта на четири лица и са осъдени условно на 3 г. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. Признат е за виновен и Мехнур М. за това, че поради немарливо изпълнение на дейността на технически ръководител причинил смъртта на четири лица, като е осъден условно на 1 г. и 6 м. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. За виновен е признат и Валентин Т. за това, че поради немарливо изпълнение на дейностите на координатор по здравословни и безопасни условия на труд причинил смъртта на четири лица. Наложено му е наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, отложено с 3 г. изпитателен срок. Присъдата е изменена в гражданско-осъдителната част, подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци по 100 000 лв. обезщетение. Потвърдена е присъдата в частта, с която е оправдан Йовко Р.

С решение на ВКС въззивната присъда е отменена в частта, с която Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. са осъдени по НК, както и в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда по отношение на Пламен Н. и Георги Г. Присъдата е отменена в гражданско-осъдителната ú част и е оставена в сила в потвърдителната ú част относно Йовко Р. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна.

При новото разглеждане въззивният съд потвърждава първоинстанционната присъда по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

С касационния протест и жалби са заявени основанията по НПК – нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Искането е за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата или решаване на делото същество.

Наказателно дело срещу Димитър В. – репортер, работил в предаването „Господари на ефира“, ІІ н. о., докладчик: Биляна Чочева.

Делото е образувано по касационен протест срещу новата присъда на Окръжен съд – Велико Търново, с която е отменена присъдата на Районен съд – Велико Търново.

С първоинстанционната присъда Димитър В. е признат за виновен в това, че във. Велико Търново, като свидетел по досъдебно производство, пред надлежен орган на властта – старши разследващ полицай, устно съзнателно потвърдил неистина – престъпление по НК (лъжесвидетелстване), поради което му е наложено наказание „лишаване за свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

С въззивната присъда на Окръжен съд – Велико Търново е отменена първоинстанционната и подсъдимият е признат за невиновен.

В протеста се заявяват касационните основания по НПК, като се иска отмяна на новата присъда на въззивния съд и връщане на делото на Окръжен съд – Велико Търново за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Любомир Е. от с. Живково, който нарушил мярката си за неотклонение „домашен арест“ и направил опит до умъртви свидетел по дело срещу него за убийството на баща му, І н. о., докладчик: Мина Топузова.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любомир Е. и на защитника му срещу решението на Софийския апелативен съд.

Производството пред първоинстанционния Софийски окръжен съд е образувано по обвинителен акт срещу Любомир Е. за това, че докато срещу него се е водило производство по обвинение, че умишлено е умъртвил баща си с особена жестокост, притежавал е огнестрелно оръжие без разрешение и е бил с мярка за неотклонение „домашен арест“, нарушил мярката си за неотклонение и направил опит да умъртви Калин М. – свидетел по делото срещу него за убийството на баща му.

С присъда Софийският окръжен съд признава подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години. Уважен е предявеният граждански иск в размер на 10 000 лева – обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като е отхвърлен искът до пълния му размер от 50 000 лева.

С въззивното решение на Софийския апелативен съд присъдата е потвърдена.