незаконна сеч

Нарушения при ползване на дървесина установи ЮЗДП

Проверки по стопанисване на горите в „ДГС Елешница” и „ДГС Тетевен”, извършени от служители на Югозападното държавно предприятие в края на на февруари тази година, установиха пропуски и нарушения при ползването на дървесина. В дърводобивен обект в района на Тетевен, отдаден на фирма след проведен търг, е констатирана незаконна сеч на общо 10 бр. дървета от бук и цер без контролна горска марка в основата на стъблата. На секача на фирмата е съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания на служителите на стопанството за повишаване на контрола при опазване на горите.

  В „ДГС Елешница” са установени пропуски при маркиране на насажденията и нарушения при изготвяне на протоколите за освидетелстване на сечищата. Общо четирима служители са наказани за допуснатите нарушения. С „предупреждение за уволнение” са трима горски стражари от териториалното поделение на ЮЗДП в Елешница, а старши лесничеят е с наложено дисциплинарно наказание „забележка”.