Висш съдебен съвет

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Анна Викова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, на длъжност заместник-окръжен прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност. Прокурор Викова има над 23 години юридически стаж, а своя професионален път е започнала като следовател в ОСС – Пловдив през 1999 г. През 2006 г. е преназначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура — Пловдив, която длъжност заема до 2015 г., когато след проведен конкурс е повишена на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив.

За заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Пазарджик е назначена Петя Ташкова – прокурор в същата, считано от датата на встъпване в длъжност. Прокурор Ташкова има над 15 години юридически стаж, като през 2006 г., е встъпила в длъжност „младши прокурор” в Окръжна прокуратура – Пазарджик, а през 2009 г. е прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик , която длъжност заема и до момента.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи трета щатна длъжност „заместник-окръжен прокурор" на София чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на същата магистратура, считано от датата на вземане на решението.

Към настоящия момент в органа има 17 щатни бройки за прокурор, от тях административен ръководител и двама заместника на административния ръководител и 14 щатни длъжности „прокурор“. От изброените са свободни две щатни длъжности „прокурор“ и един прокурор е командирован за постоянен преподавател в НИП. Предложението за трансформиране е направено с оглед големия обем на работа, високата натовареност на административния ръководител, необходимостта от осигуряване на безпроблемно окрупняване на районните прокуратури, организация и ръководство на дейността на органа, както и на Окръжния следствен отдел към СОП.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Илка Андонова-Димитрова – прокурор в Районна прокуратура – Монтана, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Поради навършване на 65-годишна възраст, Колегията я освободи от заеманата длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Санко Банчев – прокурор в Районна прокуратура – Хасково и на Людмила Чобанска – прокурор в Софийска районна прокуратура, с приета комплексна оценка „Много добра”. Двамата прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично са атестирани Милена Трифонова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Валентина Василева – прокурор в Софийска районна прокуратура и Красимир Стайков – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра" и на тримата прокурори.

Извънредно е атестиран Сеслав Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил с комплексна оценка „Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Николай Бочев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Живка Мангърова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на място в по- горен ранг „прокурор в АП“ и Веселина Гайдажиева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.