кпконпи

КПКОНПИ поиска отнемане на незаконно придобито имущество за 25 265 915, 32 лв.

На свое редовно заседание днес КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 25 265 915, 32 лв., за установяване на конфликт на интереси по отношение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/Галин Николов, за образуване на производство за конфликт на интереси по отношение на зам.-министъра на околната среда и водите Тома Белев и на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ – изпълнителния директор Наско Михов и неговия заместник Александър Николов. На същото заседание се прие и решение за отправяне на препоръки в текстове от проекта на Закон за събиране на вземания по потребителски договори, внесен от Министерски съвет.

В Софийски градски съд се внасят две искови молби – едната е срещу Георги Попов и е на обща стойност от 19 147 186,25 лв. Той е обвинен от прокуратурата за участие в организирана престъпна група с ръководител Васил Божков. Претендират се и 17 недвижими имота, както и три моторни превозни средства. Втората искова молба е срещу Николай Бардар на обща стойност 5 679 012,27 лв., като в нея е включена стойността на 7 недвижими имота и 2 моторни превозни средства. Той е обвинен от прокуратурата за длъжностно присвояване в особено големи размери. В Окръжен съд – Пловдив се внасят 3 искови молби, а в Окръжен съд – Сливен – една.

По отношение на Галин Николов, изпълнителен директор на ИАРА, е установен конфликт на интереси за това, че е упражнил правомощия по служба в частен интерес на свързано с него лице. Той е предложил и назначил брата на своята съпруга на по-висока длъжност и съответно – с по-голямо месечно възнаграждение. В случая, Николов е следвало да си направи самоотвод от конкретните си служебни правомощия. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв.

КПКОНПИ образува производство за конфликт на интереси срещу Тома Белев, заместник-министър на околната среда и водите. Поводът е постъпил сигнал, според който същият продължава да е председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на парковете в България“. Съобразно законовите си правомощия, Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването им за предприемане на необходимите действия.

Образувано е и производство за конфликт на интереси по отношение на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ – Наско Михов, изпълнителен директор, и Александър Николов, заместник-изпълнителен директор. Постъпил е сигнал, в който се съдържат твърдения за неправомерно облагодетелстване – сключване на договори с дружества, косвено свързани с тях.

По отношение на проектозакона за събиране на вземанията по потребителски договори, КПКОНПИ отправя препоръка към вносителя за включване на детайлна уредба по вписване и критериите към дейността на дружествата за събиране на вземания. Тази уредба не би следвало да се съдържа в подзаконов нормативен акт – така, както е предвидено – с приемане на Наредба от Министерски съвет в двумесечен срок, а трябва да залегне в самия закон. В противен случай се създават предпоставки за тълкуване, а оттам – и за прояви на корупционно поведение, предвид значимостта на тези обществени отношения, се посочва в решението на Комисията.