Емил Кошлуков

БОЕЦ даде Кошлуков на МВР, НАП, СЕМ и НС за документна измама

Сдружение БОЕЦ сезира компетентните институции за докумнетна измама извършена от Емил Кошлуковм – генерален директор на БНТ при процедурата по неговият избор. Става дума, според нас, за подаден документ с невярно съдържание за управленски стаж в телевизия „Алфа“ на партия Атака.

БОЕЦ поставихме темата за свободата на словото и оставката на Кошлуков по време на протестите през 2020г. Организирахме десетки акции, протести, блокади и Граждански Панорами пред БНТ през 2020 и 2021г. и продължваме тази битка. Мафията крепеше своята власт чрез превзетите институции и кафявата си медийна империя. С назначението на Кошуков – марионетка на Пеевски и Борисов превърнаха и Обществената телевизия в бухалка срещу неудобните и трибуна за пропаганда на мафията.

За съжаление повече от година след протестите Кошлуков продължава да е на своят пост и от ефира на БНТ ежедневно ни заливат с „коментарите“ си пазителите на мафията, презряни агенти на ДС, корумпирани и компрометирани политици, анализатори и експерти. Продължава и медийното затъмнение над дейността на БОЕЦ и гражданското общество.

Незабавно отстраняване на Кошлуков и подвеждане под отговорност за извършеното престъпление. 

Публикуваме текста на сигнала:

СИГНАЛ

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев,  председател на УСe-mail : [email protected]

ОТНОСНО

Данни водещи до обосновани предположения за престъпления от общ характер – документна измама, представяне на документ с невярно съдържание пред държани институции, фалшифициране на документи и други престъпления извършени от Емил Кошлуков – генерален директор на Българската национална телевизия в сговор с други неустановени лица.

При своите участия в процедурите за избор на генерален директор на БНТ пред СЕМ, Емил Кошуков е представил информация и документи за това, че има една година управленски стаж в телевизия „Алфа” – партийната телевизия на ПП Атака. Кошлуков е декларирал през 2017г и 2019г. пред СЕМ, че е заемал поста програмен директор на телевизия „Алфа”. БОЕЦ изразяваме обосновано предположение, че този стаж е фалшив и документите и вписваниятя, които го удостоверяват са фалшифицирани и с невярно съдържание.   В нормалните телевизии и търговски компании работещи законосъобразно, заплатите се изплащат ежемесечно и се подава необходимата информация в определените срокове към държавните регулатори.

За наличието на управленски стаж на Кошлуков е бил необходим трудов договор по Кодекса на труда или облигационен договор за управление и контрол (ДУК), приравнен също на трудов, както и физическо присъствие на работното място и извършване на конкретни действия при изпълнение на служебните му задължения.

С цел установяване на обективната истина и евентуално извършено престъпление, БОЕЦ изискваме да бъдат  извършени проверки, както и всички други необходими процесуални действия:

–  За целта поне ден преди стъпване в телевизия „Алфа” (където никой не го е виждал и чувал), както и в 7 дневен срок от напускане, работодателят подава уведомление по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда в специален регистър;

–  Всеки работник и служител получава начален, периодичен и извънреден инструктаж за което се подписва в специални регистри. Без да се занимаваме с факта че въпросната дейност е една от хранилките на административния паразит, то от тези регистри може да се проследи хронологията на подписване на лицата постъпващи в дружеството;

–  Представената трудова книжка от лицето се вписва в специален регистър;

–  На работника следва ежемесечно да се изплащат заплати, удържат данъци и осигурителни вноски. За целта ежемесечно до 25-о число на месеца се подава информация в СУП – системата за управление на приходите в НАП, т.нар. декларации 1 и 6. ВСЕКИ месец за предходния.

–  Да бъдат снети сведения на служители на Телевизия „Алфа” дали реално Кошлуков някога е работил в телевизията

–  Да се изискват записи от камери в телевизията от времето за което Кошлуков твърди, че е работил там.

–  Да се извърши проверка на докумнетооборота на телевизия „Алфа” за документи изготвени и подписани от Емил Кошуков, като програмен директор. Длъжността на програмният директор и ежедневните му професионални задължения изискват да изготвя и подписва множество служебни документи. Липсата на такива документи подписани от Кошлуков е още едно директно доказателство, че той не е работил там.

–  Да бъде извършена проверка на служебната електронна кореспонденция на телевизия Алфа за периода, за който Кошлуков твърди, че е работил там и да се установи дали има следи от негова дейност.

Ако изобщо е подавана информация, изплащана заплата и правени вноски, то изфабрикуването на документация за стаж лесно може да бъде доказано с факта, че всички записи са правени на една и съща дата, месеци и години след законовия и обичаен срок за подаване и отчитане.

https://www.actualno.com/society/koshlukov-e-bil-programen-direktor-na-alfa-televizijata-na-ataka-news_626794.html

Всичко гореказано освен че безпогрешно би доказало измамата и извършеното престъпление, подлежи на проверка и санкции от страна на НАП, ИА „Инспекция на труда“, МВР , ДАНС и Парламента, а за изфабрикувалите документите и самият Кошлуков на отговорност по Наказателния кодекс. Уж изплатеното изписано възнаграждение евентуално пък е потънало в черните каси на Атака, което е самостоятелно основание за разследване за пране на пари.

Кодекс на труда:

Чл. 62.ал.3 В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите

Чл. 3. (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението; се лица

БОЕЦ изискваме от институциите да извършат необходимите проверки и да бъдем уведомени за техните действия и резултатите от тях.