кпконпи

Правителството изпратило на КПКОНПИ друг вариант на Бюджет 2022

Пресцентърът на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) публикува в прикачения файл писмото на председателя на Комисията Сотир Цацаров до председателя на Народното събрание Никола Минчев относно проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Писмото е изпратено и до министър-председателя, министъра на финансите и председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по конституционни и правни въпроси и по превенция и противодействие на корупцията.

Целият текст на писмото:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 30, т. 2 и чл. 32, т. 1, предл. първо от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на свое заседание от 24.01.2022 г. с Решение N2 5 — ДППК от 24.01.2022 г., съгласува проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. без предложения относно наличието на корупционен риск.
Изпратеният от Министерство на финансите проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с техен изх. У2 91-00-32/21.01.2022 съдържа в Преходните и заключителни разпоредби (ПРЗ) общо 17 параграфа.

С Решение N2 42 от 01.02.2022 г. Министерски съвет одобрява проект на Закон за  държавния бюджет на Република България за 2022 г; и същият е внесен в деловодството на Народното събрание с N9 47-202-01-7. От публикуваните материали на интернет страницата на Народното събрание, е видно, че в така одобрения законопроект параграфите в ПРЗ са 106. Съдържат се разпоредби (общо 89 параграфа), които не фигурират в първоначално изпратения за съгласуване в КПКОНПИ законопроект с изх. N2 91-00-32/21.01.2022 г. по описа на Министерство на финансите.

С предложените допълнения в ПЗР се изменят значителен брой нормативни актове, в т. ч. се отменя и Глава тринадесета от Закона за съдебната власт, уреждаща статута на съдиите по вписвания. Също така се предлагат структурни реформи, свързани със създаване на Държавна агенция по вписванията към Министерски съвет, която да обедини Агенция по вписвания, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” и Централния регистър за особените залози.

В параграф 70 е разписано, че Министерството на правосъдието замества Министерството на финансите по договорите, свързани с процесуално представителство и правни съвети по международни арбитражни дела и дела пред чуждестранни ЮРИСДИКЦИИ, както и по предоставяне на правни съвети и представителство в преговори и медиация, свързани с разрешаването на правни спорове. КПКОНПИ с Решение 4 — ДППК от 19.01 .2022 г. не съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с изх.н. У2 04-00-3/22/14.01.2О22 г. по описа“ на Министерство на правосъдието поради наличие на корупционния риск в контекста на предложената структурна промяна, касаеща преминаването на процесуалното представителство на държавата към Министерство на правосъдието.

В обобщение на гореизложеното, може да се направи извод, че проектът на Закон за държавния бюджет на Република Быгария за 2022 г., предоставен за съгласуване на КПКОНПИ с изх.н. Хе 91-00-32/21.01.2022 г. на МФ, не е същият, койТ6 е внесен в Народното събрание. Чрез внасянето на частта от проекта на закон, въвеждащ съществени изменения в редица нормативни актове, които нямат пряка връзка с предмета му на регулиране, без  същият да е съгласуван по предвидения за това ред от КПКОНПИ, е нарушен чл. 32, ал. I от ЗПКОНПИ, съгласно който Комисията съгласува всеки законопроект,изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск, както и извършва последващ анализ на въздействието на закона. Нарушен е и чл. 32, ал. 6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, който предвижда, че вносителите изпращат  всеки законопроект за съгласуване от КПКОНПИ относно наличието на корупционен риск. Възпрепятствано е изпълнението на чл. 34, ал. 3 от същия акт, който гласи, че когато КПКОНПИ установи наличие на корупционен риск, със свое решение тя прави предложение за въвеждане на мерки с антикорупционна насоченост, като при неприемане на предложението, вносителят посочва мотиви и уведомява комисията в едномесечен срок. В проекта на закон са въведени промени, за които е налице изрично решение на КПКОНПИ, с  което не съгласува проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с изх. N2 04-00-3/22/14.01.2022 г., като по този начин е заобиколена горепосочената процедура по чл. 34, ал. З от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Изготвяните становища от ЗПКОНПИ по чл. 32, ал. 1, т, предложени  първо от ЗПКОНПИ не възпрепятстват законодателния процес и не са задължителни за приемане от лицата, имащи право на законодателна инициатива, към които са отправени. Включването им в процеса на изготвяне на нормативните актове е част от дейността по превенция на корупцията, попадаща в правомощията на КПКОНПИ. Право на вносителя  е да не ги приеме, като в този случай следва да се посочат мотиви и да се уведоми Комисията при условията и по реда на чл. 32,2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В настоящия случай, обаче, съгласувателната процедура по предвидения в ЗПКОНПИ ред изобщо не е била осъществена пo отношение на общо 89 параграфа от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,  внесен от Министерския съвет.

Горепосоченото предоставям за сведение и Ваша преценка относно последващи действия.