Прокуратура на Република България

КСЕП: Независимостта на обвинителите е гаранция, че съдебната система ще работи справедливо

На 16-ата пленарна среща на Консултативния съвет на европейските прокурори (КСЕП), проведена на 25 и 26 ноември 2021 г. в гр. Страсбург, Франция, бе прието Становище № 16 (2021) относно последиците от решенията на международните съдилища и органите, учредени с международни договори, по отношение на практическата независимост на прокурорите.

Консултативният съвет на европейските прокурори е орган към Комитета на министрите на Съвета на Европа, в който участват прокурори от 47-те държави членки на Съвета на Европа. Всяка година – от 2007 г. (когато е проведена първата среща) насам, Прокуратурата на Република България (ПРБ) взема активно участие във всички дейности и срещи на КСЕП, което е от изключително значение за утвърждаване на професионализма и ролята на прокурорите и всички работещи в системата на прокуратурата за спазването на Конституцията, на законите и съблюдаването на утвърдените европейски принципи като разделението на властите и върховенството на правото.

Независимостта на прокурорите не е прерогатив или привилегия, която се дава в интерес на прокурорите, а е преди всичко гаранция в интерес на справедливото, безпристрастно и ефективно правораздаване, което защитава обществените интереси.

В Становище № 16 (2021) на КСЕП се посочва: „Независимостта на прокурорите е задължително условие, за да могат те да изпълняват мисията си. Тя укрепва ролята им в правовата държава и в обществото и освен това е гаранция, че съдебната система ще работи справедливо и ефективно и че ще бъдат реализирани пълните ползи от независимостта на съдебната власт“.

Според КСЕП концепцията за независимост означава, че прокурорите не са подложени на незаконно вмешателство при изпълнението на задълженията им, така че да се осигури пълно зачитане и прилагане на закона и принципа на върховенство на закона, и че не са подложени на никакъв политически натиск или незаконно влияние от какъвто и да е характер. Независимостта се прилага не само спрямо прокуратурата като цяло, но и спрямо конкретните й органи и спрямо отделните прокурори.

През 2020 г. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) изрично се спира на независимостта на прокурорите и посочва, че изпълнителната власт на държавата не може да отстранява главни прокурори без независим съдебен контрол. Наред с това ЕСПЧ потвърждава свободата на изразяване за прокурорите по отношение на законодателни реформи, които може да окажат въздействие върху съдебната власт и нейната независимост.