Детско РПУ

Рашков вади кварталните от фризера

Прясна инструкция на вътрешния министър Бойко Рашков е готова да вдъхне нов живот на позабравените районни инспектори от полицията, известни и като квартални полицаи. В началото на януари  МВР-шефът е разписал проект на Инструкция за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението, която е публикувана в сайта за обществени консултации към Министерския съвет.

Според вносителите се е появила необходимост досега действащата инструкция да бъде актуализирана и усъвършенствана. В резултат на работата по проекта се е родила нова разпоредба във връзка с дейността по териториалното обслужване на населението от полицейските органи, която ще наложи нови правила в работата им. Макар че предложеният проект структурно следва модела на действащата инструкция от 2014 г., по нов начин са регламентирани задачите на полицейските и младши полицейските инспектори, организацията им на работа, ръководството и контрола на осъществяваната дейност, както и нейната отчетност.

Новост например е, че обслужването на определените райони вече може да се осъществява от екип от служители в зависимост от спецификата и оценката на оперативната обстановка на обслужваната територия. При работата на екип се определя старши, който е с по-висока длъжност, повече професионален опит. Всеки от екипа изпълнява задачите, възложени му от непосредствения началник, като носи
отговорност за тях.

За намаляване на бумащината се предвижда воденето на една документация за всеки район, включително в случаите, когато районът се обслужва от екип. Освен това част от чисто административните дейности на полицейските и младшите полицейски инспектори ще отпаднат. Например отпада задължението да планират дейността си в седмични планове, утвърждавани от непосредствения началник и изготвянето на седмични отчети, които направо губеха времето на инпекторите. Според вносителите планирането е изгубило смисъла си. Премахва се и задължението да се изготвят част от водените списъци поради дублиране или липса на необходимост от поддържането им. Променени са сроковете за тяхното изготвяне и съхранение – от едногодишен на три години. По този начин се цели повишаване на фокуса върху контролната, административнонаказателната и превантивната дейност, посочват в мотивите си вносителите на проекта.

Обнадеждаващо звучат дефинираните н проекта задачи на полицейските и младшите полицейски инспектори. Те се задължават да изучават състоянието и изменението на оперативната обстановка в обслужвания от тях район, причините и условията, способстващи извършването на правонарушения, и да предлагат мерки за тяхното отстраняване. Инспекторите обръщат особено внимание на места с
концентрация на правонарушения, се посочва в инструкцията. Освен това те осъществяват контрол и явно наблюдение на лицата, представляващи интерес, изготвят докладни записки за всяко наблюдавано лице поотделно.

Новородените квартални обаче няма да минат и без бумащина. Поддържаната от тях документация трябва да съдържа  карта с границите на обслужвания район;  характеристика на района; списък на увеселителни и питейни заведения; списък на хотели, мотели, общежития, туристически бази, пансиони, санаториуми, почивни домове, домове за стари хора и други места за подслон; списък на детски градини и учебни заведения; списък на банкови и други финансови институции, включително на обменни бюра и места, в които са поставени банкомати; списък на психично болни лица; списък на дългосрочно пребиваващите чужденци с посочен срок на пребиваване и
адресна регистрация; списък на лица с наложени мерки по Закона за защита от домашно насилие; списък на самотно живеещи възрастни граждани и необитавани домове в отдалечените населени места и такива с ниска концентрация на население; списъци на обекти, в които се извършват дейности с общоопасни средства, и на лица, притежаващи оръжие; списък на охранителните фирми в района; списък на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления…

Оценката за резултатите от дейността на полицейските и младши полицейските инспектори ще се дава на шестмесечие, се посочва в проекта.